Miljöförutsättningar

Idag finns det tydliga samband mellan mänskliga aktiviteter och jordens höjda medeltemperatur. Det har bland annat presenterats i FN:s IPCC-rapporter vid ett flertal tillfällen.

Den enskilt största bidragande orsaken till klimatförändringen anges vara förbränning av fossila bränslen som exempelvis oljebaserade produkter. Det är också viktigt att komma ihåg att alla energislag påverkar miljön i någon utsträckning.

En global fråga

Klimatfrågan är en global fråga. SPBI förespråkar åtgärder måste genomföras så att de i slutändan ger störst effekt per investerad krona. Sverige har framförallt goda ekonomiska och tekniska förutsättningar. Det innebär att vi kan vara ett föregångsland och fungera som en förebild inom miljöområdet för andra nationer.

SPBI och dess medlemsföretag anser att det är viktigt att spela en aktiv roll i klimatfrågan. Branschen välkomnar effektiva styrmedel som uppmuntrar till nyskapande, miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar för att minska utsläppen. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att de åtgärder som genomförs i Sverige också går att använda i resten av världen.

Minskad förbrukning i Sverige

Cirka 30 procent av Sveriges årliga energiförbrukning består av oljeprodukter vilket är ungefär hälften så mycket som under 70-talet. Minskningen beror framförallt på att uppvärmning och elproduktion numera i mycket högre utsträckning baseras på vattenkraft, kärnkraft, olika biobränslen och vindkraft.

Den huvudsakliga oljeförbrukningen sker idag inom transportsektorn och det blir därmed naturligt att den sektorn därför måste prioriteras inom miljöarbetet.