Nya förbränningsmetoder

Förbränning av fossila bränslen som olja, gas eller kol släpper ut stora mängder koldioxid och andra växthusgaser som bidrar till växthuseffekten. Det är inte bara en minskad konsumtion av den här typen av bränslen som kan minska miljöpåverkan.

Genom en effektivare förbränning inom industrin och transportsektorn minskas också förbrukningen samtidigt som avgaserna innehåller mindre mängd skadliga ämnen.

Tranportsektorn påverkar den svenska miljön mest

Den största förbrukningen av oljeprodukter i Sverige sker idag inom transportsektorn som påverkar miljön genom utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider och partiklar. Kväveoxider och partiklar har i hög grad kunnat reduceras med hjälp av katalysatorrening och partikelfilter.

Totalt kommer ungefär 40 procent av de svenska koldioxidutsläppen från den här sektorn. En stor utmaning är därför att göra fordonen effektivare för att på så sätt begränsa miljöpåverkan.

Stora möjligheten att utveckla en effektivare förbränning

Det finns en stor potential att göra personbilar mer energieffektiva. För tunga transporter har redan mycket gjorts för att minska förbrukningen och det krävs en ytterligare halvering framöver.  Det skulle enligt vissa prognoser gå att halvera energianvändningen per kilometer fram till 2030 och mycket kan åstadkommas med existerande motortyper.

Det går också att uppnå stora förbättringar i bränslekonsumtionen genom att förbättra fordonens aerodynamik och växelsystem. Den här utvecklingen motorer, kaross och framdrivning skulle kunna medföra att körsträckan ökade betydligt med samma mängd bränsle.

Det behövs incitament för att genomföra en teknikutveckling

Förnybara drivmedel bidrar också till att minska trafikens klimatpåverkan. För att uppnå en fossiloberoende fordonspark krävs det att energin också i de här fallen utnyttjas effektivare eftersom tillgången på hållbart producerade biobränslen är begränsad.

Det behövs därför incitament för fordonsindustrin att utveckla teknik som skapar det minst miljöpåverkande förbränningsalternativet för transporter.