Förnybara bränslen

Många olika aktörer bl.a. de traditionella oljebolagen har under de senaste åren tagit fram och lanserat en rad nya bränsletyper som är helt eller delvis förnybara.

Bra exempel på det är låginblandningen av etanol i blyfri bensin samt FAME i dieselbränsle och det etanolbaserade drivmedlet E85.

Den här typen av insatser har i varierande grad bidragit till att minskat miljöpåverkan.

En utmaning att lösa storskalig produktion

En av de utmaningar som världen står inför när det gäller en övergång till förnybara drivmedel är den stora konsumtionen av drivmedel vi har i världen idag. Trots allt det forskningsarbete som genomförts är det svårt att utveckla hållbara och förnybara bränslen som kan produceras i tillräckligt stor omfattning.

En anledning till det är att förnybara bränslen måste tillverkas från råvaror som finns i tillräckliga mängder och inte konkurrerar med exempelvis matproduktion. Med de tekniker och råvarubaser som är kända idag finns det inte tillräckligt med råvara för att kunna byta ut den globala användningen av fossila drivmedel.

För det andra måste tillverkningen vara tillräckligt effektiv så att det inte krävs mer energi för att framställa bränslet än vad bränslet i sig kan producera i drift. Det nya bränslet måste också rent teknisk fungera i de avsedda fordonen.

De nya tekniker som fortfarande är under utveckling som skall leda till det man i dagligt tal kallar andragenerationens drivmedel är lovande men innan de kan leverera stora volymer till marknaden återstår fortfarande en hel del arbete.

Utmaning att skapa verklig miljövinst

Produktionskedjans alla led måste totalt sett också innebära en verklig miljövinst när det gäller utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen. Avslutningsvis behöver bränslet framställas på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur såväl klimat-, miljö- som social synpunkt.

Sverige ligger långt fram

Det finns därför idag inget realistiskt alternativ som kan ersätta de oljebaserade bränslena inom en överskådlig framtid. Sverige ligger hur som helst långt framme i övergången mot ett ökat användande av förnybara biobränslen.

Redan nu utgör den här gruppen förnybara drivmedel runt 5 procent av vår totala drivmedelskonsumtion. Det är samma nivå som OECD:s internationella energiorgan IEA i sitt referensscenario spår att världen i genomsnitt kommer att uppnå till 2030.

Etanol

Etanol är ett drivmedel som tillverkas av exempelvis sockerrör, spannmål, sockerbetor eller cellulosa och är rent kemiskt samma typ av alkohol som ingår i traditionella rusdrycker men med mycket högre alkoholhalt.

I Sverige används etanol både som låginblandning med upp till 5 procent i 95-oktanig bensin och i etanolbränslet E85. I E85 varierar etanolhalten mellan 85 procent under sommaren och ca 75 procent vintertid p.g.a. de låga temperaturerna vintertid..

Genom införandet av bränslekvalitetsdirektivet i svensk lag kommer möjligheten att öka inblandningen till 10 procent att uppnås.

FAME

FAME är förkortningen för fettsyrametylestrar som tillverkas av olika typer av vegetabiliska oljor. Den vanligaste råvaran i Sverige är rapsolja som förestras till rapsmetylester, RME.

FAME används framförallt för låginblandning i dieselbränsle idag till 5 procent och när bränslekvalitetsdirektivet är infört ges möjligheten att blanda in upp till 7 procent. FAME kan även användas med högre inblandningar men då bara för de tunga fordon och arbetsmaskiner som har godkännande från motortillverkarna.

Syntetisk diesel ur biomassa

Syntetisk diesel som tillverkas via förgasning av biomassa till en syntesgas som sen renas och processas i en Fischer-Tropschanläggning (Biomass To Liquid) är ett rent biobränsle.

Tyvärr är alla steg i produktionskedjan ännu inte helt utvecklade utan för vissa krävs det tekniska genombrott för att den totala lösningen skall bli kommersiellt gångbar.

Biogas

Biogas är ett förnybart drivmedel och framställs idag på olika sätt. Bland annat genom deponigas från sopor eller som rötgas från organiskt material som avloppsslam i en röttank. Biogas kan inte användas direkt i bilmotorer utan måste uppgraderas genom att koldioxid och andra föroreningar avskiljs.

I praktiken är biogas en av två komponenter i fordonsgas där den andra komponenten är naturgas. Biogas och naturgas är kemiskt samma gas, metangas, fast med olika ursprung. Biogas och naturgas kan blandas med varandra i vilken relation som helst.

Av all biogas kan ungefär en tredjedel uppgraderas till fordonsgas. Biogas kan också framställas ur biomassa via olika förgasningsprocesser. Dessa processer är ännu inte kommersialiserbara utan kräver tekniska genombrott. En viktig faktor i biogashanteringen är de relativt sett höga kostnaderna som är kopplade till produktion och distribution.

DME

Dimetyleter (DME) är ett nytt mycket rent bränsle som många hoppas ska kunna hjälpa till att minska utsläppen från transportsektorn i framtiden. Idag framställs det ur så kallad svartlut som uppstår vid tillverkningen av pappersmassa.

Forskarna hoppas att det ska gå att framställa DME i stor skala genom förgasning av skogsråvara.