Miljösamarbeten

Som representant för oljebranschen i Sverige arbetar SPBI till stor del med miljöfrågor som rör allt från regionala och nationella angelägenheter till diskussioner på EU-nivå.

I samband med den här typen av frågor har SPBI ofta kontakt med olika typer av miljöorganisationer. Det kan handla om allt från mindre projekt kring ett aktuellt ämne till långsiktiga samarbeten för mer omfattande frågeställningar.

CONCAWE

CONCAWE är europeiska olje- och raffinaderiindustrins gemensamma miljötekniska organ som från sitt huvudkontor i Bryssel i första hand arbeta med frågor på EU-nivå.

Naturvårdsverket

SPBI fungerar ofta som ett expertorgan som bistår Naturvårdsverket med branschfakta och branschkunskaper.

SPBI har också i samarbete med bland annat Naturvårdsverket upprättat SPIMFAB som ansvarar för saneringen av nedlagda bensinstationer.