Miljöprojekt – Möjligheter för förnybara drivmedel

SPBI är positivt till introduktion av hållbara förnybara drivmedel. De kommer att spela en viktig roll i en övergång till en transportsektor med lägre utsläpp av växthusgaser.

SPBI: s medlemsföretag arbetar på olika sätt med framtagning och introduktion av förnybara drivmedel. SPBI kan också ge forskare uppdrag att helt oberoende undersöka olika miljöaspekter inom oljebranschen.

Forskningsstudie

Ett sådant exempel är den vetenskapliga studien ”Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030”. Författare är Maria Grahn och Julia Hansson som är disputerande forskare vid institutionen för energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Syftet med studien var att, som titeln anger, studera möjligheterna för inhemskt producerade förnybara drivmedel (biodrivmedel, förnybar el och vätgas) till och med år 2030. Grunden för undersökningen var litteraturstudier och kontakter med aktörer inom området.

Målet var att ta fram en realistisk vision när det gäller möjligheterna för svensk produktion av förnybara drivmedel till och med år 2030.

Splittrad bild av framtiden

Utifrån litteraturen kunde forskarna konstatera att det råder en splittrad bild av hur olika aktörer ser på framtiden. Vid år 2020 anges att allt mellan 10 och 25 procent av den svenska vägsektorns energianvändning kan komma från förnybara drivmedel. För 2030 är anges samma variation till mellan 13 och 55 procent.

När det gäller vätgas är däremot alla källor eniga om att andelen vätgasbilar i den svenska bilparken är ytterst marginell både år 2020 och 2030. Däremot finns optimistiska visioner för EU på ända upp till 16 miljoner vätgasbilar kring 2030.

Visionerna kring elbilar och laddhybrider visar på en mycket stor osäkerhet över hur snabbt fordonsparken kan komma att elektrifieras. För 2020 visas en spridning på allt ifrån mycket få till 600 000 elbilar inklusive laddhybrider i Sverige. För 2030 ser vi ett ännu vidare spann på allt ifrån mycket få till 4 miljoner.

Osäkra siffror för inhemsk produktion

Resultatet visade också en stor variation för hur stor den inhemska produktionen av förnybara drivmedel kan bli. Vid år 2030 ligger förväntningarna på allt från 10 till 22 TWh/år.

Hur stort det faktiska bidraget av förnybara drivmedel i Sverige blir i framtiden beror enligt studien i stor utsträckning på priset på de förnybara drivmedlen och tillhörande fordon jämfört med de fossila alternativen.

Oavsett drivmedel är det enligt rapporten viktigt med hög energieffektivitet både vad gäller användningen i fordonen och i drivmedelsproduktionen.

En lägre energiefterfrågan i transportsektorn är en viktig faktor för att minska koldioxidutsläppen och innebär dessutom att bidraget från förnybara drivmedel procentuellt sett blir högre.