Miljöutveckling

Industrialismens utveckling har ända sedan mitten av 1800-talet bidragit till ett ökat beroende av oljeprodukter runt om i världen. Oljans påverkan på miljön och klimatet kan därför ses som ett resultat av människans strävan efter välstånd.

Miljöutvecklingen ur ett historiskt perspektiv är trots en ökad konsumtion inte enbart negativ. Under senare tid har vi i Sverige faktiskt genomgått flera olika förändringar som gjort att vi idag använder en mindre mängd olja på ett mer effektivt och renare sätt.

Ökad användning

Olja började för första gången utvinnas i USA under 1850-talet och användes inledningsvis till att framställa fotogen till lampor. Sakta men säkert gjordes nya oljefyndigheter runt om i världen och när bilen introducerades under 1900-talets början ökade behovet av oljebaserade drivmedel markant.

Under 1950-talet ersatte oljan slutligen kolet som den största energikällan i Sverige. Det berodde till stor del på att oljan var enklare att hantera vid uppvärmning av byggnader. Under den här tidsperioden ökade också antalet bilar i landet från 50 000 till över en halv miljon.

Dagens förbrukning

Oljeprodukter har idag en helt dominerande roll som drivmedel för motorfordon, båtar och flyg. Olja används idag också som energikälla för uppvärmning.Den globala användningen av andra energikällor som gas och kol har idag ökat transporternas andel av oljekonsumtionen till över 50 procent. Den här trenden kommer dock att förbättras under kommande år.

I Sverige har exempelvis kärnkraft, vattenkraft samt förnybara bränslen reducerat användningen av eldningsolja för uppvärmning och elproduktion med över 90 procent.

Olja används också för framställning av en mängd produkter. Inom den kemiska industrin används oljeprodukter vid produktion av plaster, färger, lacker, rengöringsmedel, mediciner och kosmetika. Genom destillation av utvalda råoljor tillverkas basoljor för smörjmedel.

Ökad medvetenhet

Liksom vid användningen av andra fossila bränslen har den ökade förbrukningen av oljeprodukter haft en negativ inverkan på miljön genom större utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar.

Genom en ökad medvetenhet om de här problemen har det däremot skett en rad positiva förändringar. Bakom den utvecklingen ligger bland annat omställningar i konsumtionen och medvetna satsningar från oljebranschens medlemmar.

Minskad förbrukning

Förbrukningen av oljprodukter i Sverige har i stort sett halverats sedan mitten av 1970-talet och utgör idag runt 30 procent av vår totala energikonsumtion. Anledningen till minskningen är framförallt att el- och biobränslen har fått en ökad betydelse för uppvärmningen av byggnader.

Så mycket som 80 procent av oljan används idag inom transportsektorn där det hittills varit svårast att hitta realistiska alternativ till oljebaserade drivmedel.

Förbättrade bränslen

Oljebolagen har under senare år introducerat en rad drivmedel med mindre påverkan på miljön. Miljöklass 1 diesel är svavelfri sedan 1996 och bensin är sedan 1995 blyfri för att ta de tydligaste exemplen.

För att ytterligare minska utsläpp av koldioxid innehåller bensin numera upp till 5 procent etanol och dieselbränsle upp till 7 procent FAME samt mellan 20-40% HVO. HVO är kemiskt sett lika som fossil diesel och har därför ingen fastställd gräns för inblandning utan dieselblandningen måste möta fastställd lagstiftning och standarder.

Nya typer av drivmedel

Just nu pågår mycket forskning och utveckling för att ta fram alternativ till dagens fossila drivmedel . Många olika projekt pågår och befinner sig i olika utvecklingsstadier. Chalmers tekniska högskola tog på uppdrag av SPBI fram en rapport som lanserades våren 2010 kring förnybara drivmedel. Utsikterna för förnybara drivmedel uppdaterades 2013 och kan laddas ner här.

Rapporten visar att mycket görs och att det finns möjlighet att tydligt minska användningen av fossila drivmedel i transportsektorn fram till 2030 men att en total övergång inte är realistisk med det som finns till hands idag. Ett problem för flera projekt är att det är svårt att skapa förnybara lösningar som ger tillräckligt miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för storskaliga processer.

Som ett alternativ i väntan på att allt utvecklingsarbete ska bära frukt har oljebolagen aktivt introducerat E85 på marknaden. Därmed finns nu ett drivmedel bestående av 75 – 85 procent etanol och 25 – 15 procent bensin beroende på årstiden som i slutändan ger ett minskat utsläpp av växthusgaser.

Branschen har även introducerat försäljning av FAME som dieselbränsle till tunga fordon och arbetsmaskiner. Bussbränslet ED95 som är till 95 procent etanolbaserat samt diesel med en hög andel HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) och dimetyleter är också exempel på nya introduktioner på marknaden. Alla med syftet att fortsätta transportarbetet i linje med behovet i marknaden men med minskad klimat- och miljömässig påverkan.

Bättre rening

Inom fordonsområdet har katalysatorn inneburit stora miljöfördelar genom att minska mängden skadliga ämnen i avgaserna. Partikelfilter och lösningar med Urea för att minska utsläppen av kväveoxider är andra exempel för att förbättra reningen av utsläppen från transportsektorn.

Gasåterföring

I Sverige är hela hanteringskedjan för bensin sluten. Det innebär att väldigt lite av drivmedlet avdunstar vid tankning och lossning.När en bil tankas återförs gaserna till lagringstanken på drivmedelsstationen. När en tankbil levererar drivmedel till stationen tas sedan ångorna med tillbaka till depå för återvinning.

Det här systemet spar varje år miljontals liter bensin som annars bara skulle ha avdunstat rakt ut i luften. Gasåterföring finns även vid lastning och lossning av tankfartyg.

Effektivare förbränning

Den största klimat- och miljömässiga nyttan får man genom energieffektivisering. Den sparade litern ger alltid en hundraprocentig reduktion, medan den ersatta som regel ger ett bidrag till förbättring av högre eller lägre grad.

Exempel finns även på att förnybara drivmedel kan ge högre utsläpp av exempelvis koldioxid i ett så kallat Well-to-Wheel-perspektiv. SPBI har gjort en sammanfattning av en rapport från Concawe, Eucar och EU joint research center kring detta. Rapporten finns för nedladdning från hemsidan.

Fordonsbranschens utveckling av motorer med effektivare förbränning gör att kan utföra samma mängd transportarbete med en lägre förbrukning av drivmedel.

Moderna brännare och energisnåla hus och lokaler minskar behovet av såväl uppvärmning som kyla.