SPBI:s miljötips

Även om oljans miljöpåverkan är en global utmaning finns det redan idag mycket som var och en av oss kan göra för att minska effekterna på vår omvärld.

Vi tar dagligen enkla men betydelsefulla beslut som påverkar miljön. De flesta valen kan enligt Naturvårdsverket delas in i resor, boende, mat eller shopping.

Här har vi på SPBI sammanställt en rad tips för vårt verksamhetsområde som kan fungera som en guide i vardagen:

Resor

Ändra ressätt

En stor del av de korta resorna som idag görs med bil kan oftast ersättas med cykel, gång eller med kollektivtrafik. Skonsam körning och samåkning är andra sätt att göra resandet mer skonsamt mot miljön.

Välj effektivare förbränning

Det är stor skillnad på drivmedelförbrukningen mellan olika typer av bilar. En stor bil kan enligt Naturvårdsverket ge ett koldioxidutsläpp på 220 g/km medan motsvarande siffra för en mellanstor bil som körs på E85 är 167 g/km.

Att köpa en ny bil kan därför också vara en miljöinvestering, inte minst eftersom Sverige har en av Europas mest åldersstigna fordonsparker. Exempelvis släpper en bil som producerar 180g/km koldioxid och körs 1 500 mil om året ut 2,7 ton CO2 på ett år.

Ökad mängd biobränslen

Det finns idag flera miljöbilsalternativ som bidrar till att minska miljöpåverkan. Till exempel kan en etanolbil som tankas med E85 i dagens läge minska utsläppen av koldioxid med uppskattningsvis 53 procent jämfört med en bensinbil.

Flyg mer sällan

Det är knappast en någon hemlighet att långväga flygresor ger en betydande klimatpåverkan. I dessa fall finns det dock inga andra transportslag som ger lägre utsläpp. Mer närbelägna resmål, färre flygresor och längre vistelse på långväga resmål kan bidra till att minska miljöeffekterna.

Boende

Spara el

I Sverige används väldigt lite olja eller andra fossila bränslen för att producera el. Det nordeuropeiska elnätet som vi är anslutna utgör de här bränslena fortfarande en mycket hög andel.

Den enklaste åtgärden är därför att välja miljömärkt el och använda den så effektivt som möjligt.

Se över uppvärmningen

Det finns idag alternativa bränslen som kan ersätta den traditionella eldningsoljan som till viss del fortfarande används för uppvärmning av bostäder och villor. På det sättet minskas mängden koldioxid som släpps ut.

Ett energieffektivt hem med miljömärkt fjärrvärme minskar mängden koldioxid som släpps ut med flera ton per år jämfört med en dåligt isolerad oljeeldad villa.

Mat

Livsmedeltransporter

Transporter kan ha en stor miljöpåverkan för vissa typer av matvaror som exempelvis färska frukt och grönsaker eftersom livsmedel med kort hållbarhet fraktas internationellt med flyg.

Transporternas betydelse för miljön är också stora för de produkter som måste hållas kylda eller frysta som exempelvis kött, mejerivaror och färdigrätter.

Shopping

Aktiva konsumtionsval

Material- och energianvändningen vid tillverkning av olika typer av produkter leder till utsläpp av växthusgaser.

Som exempel kan den här typen av utsläpp beräknas motsvara mer än 25 procent av de som släpps ut under en bils hela livscykel. Därför gäller det att ta hänsyn till klimatpåverkan för fordonstillverkning och drivmedelsproduktion även när det gäller miljöbilar.

Övrigt

Lämna till återvinning

Det finns många oljeprodukter som går att lämna in för återvinning. Ett exempel är smörjoljor som efter insamling kan raffineras till nya basoljor som är lämpliga för användning när nya produkter tas fram.