Nio av tio tycker att det är viktigt med beredskapslager för drivmedel


Sveriges beredskap av sjukvårdsutrustning och vårdplatser har under våren 2020 varit i fokus, men nio av tio personer i Sverige anser att det även är viktigt med beredskapslager för drivmedel. En övervägande majoritet svarar också att drivmedelsförsörjningen är viktig för näringsliv och offentlig verksamhet i Sverige. Det visar en undersökning genomförd av Kantar Sifo.

Covid-19 krisen har lyft fram Sveriges behov av att ha en trygg försörjning inom samhällsviktiga områden. Bland Sveriges befolkning finns det till exempel en stor konsensus om att det är viktigt att ha beredskapslager av sjukvårdsutrustning, läkemedel, livsmedel och drivmedel. Drivmedelsbranschen håller idag 90 dagars beredskapslager.

I en undersökning genomförd av Kantar Sifo svarar mellan 93 och 99 procent av personerna att det är viktigt med beredskapslager för dessa områden. När det gäller biodrivmedel svarar sju av tio (68%) att det är viktigt med beredskapslager för biodrivmedel. Framförallt kvinnor (76%) och personer över 65 år (77%) anser att det är viktigt med beredskapslager för biodrivmedel.

Johan G Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI, kommenterar:

  • Det är viktigt att det finns en trygg försörjning inom alla samhällsviktiga områden. Vi har idag beredskapslager med lagring av drivmedel för 90 dagars konsumtion. Med framtida utveckling av totalförsvar och civilförsvar, behöver detta dock förtydligas och definieras ytterligare. Därför bör regeringen ta fram en nationell plan för drivmedelsförsörjning, som ska omfatta både civilsamhället och försvaret.
  • Redan i december 2017 lyfte Försvarsberedningen fram vikten av en ökad beredskap när det gäller Sveriges livsmedels- och energiförsörjning. Hittills har inget hänt.

Vid en samhällskris är det viktigt att hela logistikkedjan fungerar, vilket kräver en trygg försörjning av drivmedel för de transporter som krävs för att leverera nödvändiga varor till samhällsviktiga funktioner och mobilitet för personal. Det gäller inte bara vid krissituationer utan även under normala situationer, vilket framkommer tydligt i undersökningen. Nio av tio respondenter anser att drivmedelsförsörjningen är viktig för såväl näringsliv som offentlig sektor i Sverige.

Fredagen den 5 juni arrangerar SPBI ett digitalt seminarium ”Erfarenheter från Corona – Trygg energiförsörjning i vardag som kris” Anmälan till seminariet kan du göra via denna länk: https://event.webinarjam.com/register/43/1n1wzsp0

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av SPBI. Metoden var en webbpanel till drygt 1000 personer i gruppen allmänheten, 18–84 år. Undersökningen genomfördes under perioden 24 – 28 april år 2020.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD, mobil: 070-667 06 03, e-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef, mobil:070-667 30 19, e-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp