Beredskapsgruppen

Arbetsgruppen behandlar frågor om lagringsskyldighet enligt Sveriges internationella åtaganden om fredskrislagring (IEA/IEP och EU) samt krigslagring. Skyldigheten regleras i Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja.

Målsättningen är att verka för att lagringen fullgörs på ett rationellt sätt ur samhällsekonomisk synpunkt inom ramen för fastställd beredskapsnivå.

Arbetsgruppen bereder SPBIs yttranden rörande utredningsförslag, framställan om ändringar etc.

 

Ordförande

Göran Lindell