SPIMFAB – Miljöprojekt

Under de senaste årtiondena har tusentals bensinstationer stängts i Sverige. I flera fall har verksamheten förorenat sin omgivning vilket kräver sanering av mark och vattendrag. Därför bildade SPBI och dess medlemsföretag SPBI Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB).

Idag finns det tydliga föreskrifter för hur en station ska utformas och drivas från miljömässig synpunkt. Därför sker numera saneringen av tomten, när en station stängs, i samråd med den lokala miljöförvaltningen.

Så har det tyvärr inte alltid varit. Mellan 1969 och 1994 lades 5 000 bensinstationer ned utan genomgång av hur oljeprodukterna påverkat omgivningen. Det kräver att tomternas eventuella föroreningar utvärderas.

SPIMFAB bildades av oljebranschen

På ett frivilligt initiativ från oljebranschen bildade SPBI och de svenska oljebolagen år 1997 SPIMFAB. Verksamheten har utformats tillsammans med Naturvårdsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Parterna bildar tillsammans det saneringsråd som styr hur arbetet ska genomföras och prioriteras. SPIMFAB ansvarar sedan för att allt det praktiska arbetet utförs.

Arbetet utgår från ett fastighetsregister som upprättades 1999. Här finns alla nedlagda stationer och oljeanläggningar indelade efter vilken miljörisk de utgör.

De objekt som anses påverka människan och miljön mest prioriteras naturligtvis först. Därefter bedöms hur SPIMFAB:s tillgängliga resurser kan utnyttjas på bästa sätt.

Arbetet finansieras av oljebolagen

SPIMFAB:s arbete kostar runt 100 miljoner kronor per år och genomförs helt utan vinstintresse. 95 procent av pengarna går till kostnader för externa konsulter som utför markundersökningar och sanering.

Pengarna går också till laboratorier som utför analyser av jord och vatten samt till behandlingsanläggningar som tar hand om farligt avfall.

Varje år genomförs undersökning och sanering vid behov av upp till 400 tomter och projektet planeras pågå till år 2014. Att koncentrera arbetet på det här sättet gör arbetet kostnadseffektivt utan juridiska utredningar om ansvarförhållanden för tidigare ägare av stationerna.

Oljebranschen tar därmed sitt ansvar för sin verksamhet vilket både oljebolagen, samhället och miljön tjänar på.