Ståndpunkt: Oljans ändlighet

Frågan hur länge oljetillgångarna skall räcka debatteras livligt från tid till annan. Oljan är en ändlig resurs, men det går inte att sätta något slutdatum för hur länge tillgångarna räcker. Det är till stor del en ekonomisk fråga där utbud och efterfrågan avgör.

Ett högt oljepris innebär att det blir ekonomiskt lönsamt att utveckla alternativa energikällor, men också att leta efter nya oljetillgångar. Teknisk utveckling gör det också lönsamt att öka utvinningsgraden i befintliga oljereserver och att utvinna reserver i mer svårtillgängliga områden och även så kallade okonventionella oljor.

Hur länge oljan ”räcker” beror på hur mycket olja som finns, hur stor efterfrågan är och hur mycket av oljan som kan tas upp. Dessa tre faktorer är i sin tur beroende av många andra, vilket gör att man i praktiken aldrig kan ge ett klart och tydligt svar på frågan.

Olika oljebolag, organisationer och myndigheter gör varje år bedömningar baserade på den aktuella konsumtionsnivån och påvisade reserver.

Enligt OECD:s energiorgan IEA:s World Energy Outlook 2008 uppgår de totala oljetillgångarna till ca 3500 miljarder fat varav ca 1000 miljarder fat redan har utnyttjats. Med en global efterfrågan på ca 85 miljoner fat per dag blir den årliga konsumtion cirka 30 miljarder fat.

Det motsvarar i teorin 83 års konsumtion baserat på att 2500 miljarder fat finns kvar. Flera organisationer, bl.a. USGS (United States Geological Survey) och CERA (Cambridge Energy Research Associates) försöker också uppskatta den totala resursbasen där man också räknar in potentiella nya fyndigheter och så kallad okonventionell olja.

Deras beräkningar hamnar då på totala tillgångar på mellan totalt 4000 och 6000 miljarder fat, dvs. 500-2500 fat mer. Totala tillgångar på kring 4000 miljarder fat skulle, enligt Statens Energimyndighet, kunna ses som något av ett referensscenario.

De ”bevisade reserverna”, så kallade proven reserves, har sedan 1988 legat förhållandevis konstant och relaterat till produktionen motsvarat ca 40 års konsumtion enligt BP:s Statistical Review of World Energy. De uppgår enligt BP för närvarande till 1258 miljarder fat.

Enligt IEA:s referensscenario förväntas efterfrågan på olja öka stadigt under prognosperioden fram till 2030 med en genomsnittlig ökningstakt på 1 procent per år, vilket är en neddragning med 0,3 procentenheter sedan 2005 års uppskattning. Utvecklingsländerna svarar för den största delen av efterfrågeökningen och beräknas ha en ökningstakt på 2,0 procent per år under perioden fram till 2030.

Oljan är en ändlig resurs. Men eftersom olja är en kolväteprodukt är den i princip utbytbar mot andra kolväteprodukter, såväl fossila, såsom kol och naturgas, som biomassa av olika slag. Förr eller senare kommer oljereserverna att vara så små och svåråtkomliga att de inte längre är ekonomiskt intressanta att utvinna.

När priset på olja stiger kommer olika alternativ att bli mer attraktiva. Men efterfrågans utveckling bestäms inte bara av fysiska tillgångar och pris utan också av hänsyn till miljön, däribland effekter på klimatet, och av försörjningstryggheten. Den starka koncentrationen av reserver i Mellanöstern och Afrika kan t.ex. påverka värderingen av olja och andra energikällor.

I debatten talas ibland om att vi redan har nått eller snart når en ”peak” (höjdpunkt) i oljeproduktionen, det vill säga en tidpunkt då oljeutvinningen når sin topp. CERA talar i stället om en ”undulating plateau” vilket är en mer gradvis process över lång tid.

Oljan kommer i första hand att ersättas av andra energikällor i de fall där bytet är tekniskt lätt och ekonomiskt fördelaktigt, t.ex. inom el- och värmeproduktion. Sverige har redan gått långt i denna omvandling och har i dag ett lägre beroende av olja som energikälla än omvärlden.

Transportsektorn är en svårare utmaning. Här krävs att flera olika system utvecklas och testas innan oljan på ett förnuftigt och hållbart sätt kan ersättas. Den processen har bara startat och kommer att ta lång tid. Oljebranschen medverkar aktivt i denna process.

Oljebolagen har till exempel tagit initiativ till låginblandning av etanol i bensinen. Sverige ligger också väl framme internationellt och överträffade EU:s mål på två procents andel förnybara drivmedel år 2005 och ligger 2008 på nästan fem procents andel.

Globalt sett står vi inför en omvandling av energisystemet. Det är en process som kommer att ta lång tid och ske stegvis. Oljan kommer att spela en viktig roll under lång tid framöver, och det är därför av strategisk vikt att se till den används där den gör störst nytta.