Branschen bryter inte mot lagen gällande hanteringen av farligt avfall på bensinstationer


I P1 har framförts att bensinstationer bryter mot lagen då kunden slänger sitt farliga avfall i form av tömda plastemballage för smörjoljor, spolarvätska och andra produkter tillsammans med vanligt avfall i bensinstationernas soptunnor och att detta inte separeras.

I § 21 Avfallsförordningen står det att om farligt avfall har blivit blandat med annat avfall skall det separeras. Av samma paragraf framgår också att detta krav gäller om det behövs ur miljöskyddssynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Den tolkning som SPI har gjort är att det är i enlighet med förordningen att hantera soporna på en bensinstation såsom det görs idag. Tolkningen har hittills inte blivit motsagd av vare sig företrädare för Naturvårdsverket eller så långt SPI har lyckats informera sig, kommunala företrädare som är ansvariga för sophanteringen.

Det farliga avfall diskussionen gäller uppstår när man har tömt en plastbehållare med en vätska och består av själva emballaget och den mängd av produkten som bildar en vätskefilm på insidan av emballaget.

SPI: s uppfattning är att hanteringen av avfallet på stationerna är i enlighet med lagen och att berörda bensinstationer inte strider mot lagen när de inte separerar redan blandat avfall på stationerna. SPI eller medlemsföretagen eller dess återförsäljare som enskilda företagare har såvitt SPI kunnat utröna inte blivit kontaktade av vare sig företrädare för Naturvårdsverket eller kommunala företrädare för en diskussion kring hanteringen av de plastförpackningar som frågan gäller.

SPI har sedan en tid sökt ansvarig handläggare inom Naturvårdsverket för att klargöra regelverket och klara ut om dagens hantering är i strid med eller i enlighet med Avfallsförordningen, men inte lyckats få en kontakt till stånd. SPI kommer att fortsätta att söka ansvariga inom Naturvårdsverket för att få en dialog om frågeställningen.

Det är värt att notera att det är kundens ansvar att hantera avfall i enlighet med de lokala föreskrifterna och att en stor mängd av det aktuella avfallet uppstår som en konsekvens av försäljning via många kanaler på marknaden och att frågan därmed är en generell frågeställning. Om kunden väljer att slänga avfallet i hushållssoporna och därmed blanda hushållsavfall och farligt avfall är detta helt i enlighet med förordningen då det finns ett speciellt undantag för hushållssopor i förordningen.

Författare: Sofie Quant