Petroleum- och Biodrivmedelsbranschen tar fram en färdplan för klimatneutralitet till 2045


Nu tar Petroleum- och Biodrivmedelsbranschen fram en färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige för att visa hur branschen ska bli klimatneutral till år 2045. Det presenteras i en debattartikel i Dagens Industri.

”Vi är ödmjuka inför en framtid som kommer att innebära stora förändringar för vår bransch. Vad vi bidrar med kommer att vara avgörande för att Sverige ska nå klimatmålen med bibehållen välfärd och mobilitet. I vårt Färdplansarbete tar vi utgångspunkt i ett klimatneutralt samhälle som fungerar i vardag som kris, för både vägtransporter, flyg och sjöfart”, säger Johan G Andersson VD SPBI.

Branschen står inför stora förändringar när den nu ska bidra till att Sverige når sina klimatmål samtidigt som mobilitet fortsätter att vara en förutsättning för välfärdssamhället.

Strukturomvandlingen av drivmedelsbranschen är inte bara en klimatfråga. Branschen har en nyckelroll i det svenska totalförsvaret. Infrastrukturen av raffinaderier, bioraffinaderier, bränsledepåer och mer än 3 000 tankstationer är ett utvecklat system integrerat i såväl vardagens krav och beredskapens ökade behov.

Branschen kommer att minska sina utsläpp och samtidigt bidra till att andra branscher minskar sina utsläpp genom övergången till produktion av biodrivmedel. För processutsläppen kommer man behöva använda CCSU-teknik.

Färdplanen kommer att färdigställas och presenteras i sin helhet i början av nästa år men redan nu ser branschen att de kommer behöva regeringens stöd på ett antal områden:

1. Säkerställ teknikneutralitet i styrmedlen för energi till transporter. Sverige behöver en biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

2. Förenkla regelverk och korta tiden för tillståndsärenden. Ökad produktion och användning av hållbara biodrivmedel kommer att utgöra en kritisk faktor för att uppnå utsläppsmålen.

3. Skapa tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar. Branschen vill ha ett tydligare samarbete och en stärkt dialog med både politiken och myndigheten.

4. Ta en större plats på den europeiska arenan. Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har hittills 13 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Förutom petroleum- och biodrivmedelsbranschen har också fordonsindustrin, dagligvaruindustrin, gasbranschen och elbranschen inlett arbetet med att ta fram nya färdplaner som kommer att presenteras under vintern/våren.

Att drivmedelsindustrin lyckas med sin omställning är en förutsättning för att många av de andra industrierna ska lyckas genomföra sina färdplaner”, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Länken till debattartikeln

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil: 070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Peter Söderberg, Kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, Mobil: 070-310 57 97

Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Mobil: 070-340 69 53

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp