Petroleum- och biodrivmedelsbranschens klimatneutrala väg framåt


I den färdplan som idag lämnats över till statsråden Ibrahim Baylan och Isabella Lövin visar petroleum- och drivmedelsbranschen hur den bidrar till att Sverige ska bli klimatneutral 2045. Det handlar bland annat om en övergång till biodrivmedel och tekniska lösningar för koldioxidinfångning (CCS/CCU) under tillverkningsprocessen.

Sverige har tagit viktiga steg framåt sedan färdplanen presenterades i början av februari, men fortfarande saknas ett helhetsperspektiv. Johan G Andersson VD SPBI – Vi välkomnar många av de förslag på grön omstart som regeringen presenterade i höstbudgeten. Nya nivåer för reduktionsplikten för vägfordon, reduktionsplikt för flyg samt bonus för att bygga om bensindrivna bilar till etanoldrift är steg i rätt riktning. Samtidigt visar bristerna med nuvarande Bonus Malus att det behövs ett helhetsperspektiv för att nå framgång med den gröna omstarten.

Den färdplan som Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI, har tagit fram tillsammans med Fossilfritt Sverige, ska bidra till ett klimatneutralt transportsystem. Samtidigt ska branschen fortsätta att säkerställa en trygg energiförsörjning och erbjuda hållbara drivmedel för resor och transporter i hela landet. Detta är den största omställningen som petroleum- och biodrivmedelsbranschen någonsin gjort.

Vidare pågår en omställning på drivmedelsmarknaden. Den klimatpolitiska utvecklingen med det svenska klimatmålet om nettonollutsläpp 2045 och EU-kommissionens ”New Green Deal” skapar en ökad efterfrågan på förnybara drivmedel inom flera transportslag vilket gör det oerhört viktigt för de svenska företagen i branschen att ligga i framkant. Med en ökad produktion kommer biodrivmedlen och elektrifieringen komplettera varandra i transportsektorn. När det gäller tillverkningsprocessen avser branschen att göra stora investeringar i CCS/CCU-teknik de närmaste åren.

Färdplanen pekar också på vilka politiska åtgärder som krävs för att målet ska nås, bland annat:

  1. En biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
  2. Förenklade regelverk och snabbare tillståndsprocesser vid ombyggnader av anläggningar.
  3. Tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar.
  4. Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa.
  5. En fastlagd takt för hur koldioxidutsläppen ska minska i bensin respektive diesel med kontinuerliga kontrollstationer.

Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige – Det krävs två för en tango. Det vi kan se nu är början på en ny typ av dialog mellan regering och näringsliv där branscherna ber regeringen skapa förutsättningar för att kunna ställa om snabbare.

Presskontakt:
Sofie Quant, kommunikationschef & public affairs, SPBI, tel. 070 667 30 19, sofie.quant@spbi.se

Johan G Andersson VD SPBI, tel. 070-667 06 03, johan.g.andersson@spbi.se

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig, Fossilfritt Sverige, 0703 10 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels-, bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp