2002

Remisser som SPBI har svarat på 2002

Finansdepartementet

Utredningspromemoria om dieseloljebeskattning för arbetsmaskiner – Fi2002/674

Miljödepartementet

Remissvar – Regeringsuppdrag om alkylatbensin till 2-taktsmotorer – M2002/389/Mk

Naturvårdsverket

Förslag till allmänna råd och handbok om hamnar, Dnr 548-4015-02 Rv

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om utsläpp av luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer (Dnr511-3714-02-Rm)

Näringsdepartementet

Statens Energimyndighets rapport 2000-11-14 ”Översyn av beredskapslagstiftningen inom oljeområdet” och Departementets promemoria 2001-12-21 ”Förslag till ändringar av lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol”

EG-kommissionens förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen (KOM(2001)581)-(DNR 2001-2396-ESB)

Räddningsverket

ADR Dnr 211-2999-2002

Regelförenkling till förmån för små företag, ref 021-4922-2001

Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2002:X) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Dnr 211-3986-2002
2002-10-31

Statens Energimyndighet

Föreskrifter om beredskapslagring av olja och kol – Dnr 650-02-3367