2007

Remisser som SPBI har svarat på 2007

Finansdepartementet

Promemoria om beskattning av flygbränsle för privat ändamål

Försvarsdepartementet

Betänkande Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31), Fö2007/1188/CIV

Justitiedepartementet

Skadestånd vid sjötransport av farligt gods (SOU 2006:92)

Klimatberedningen

SPBI:s inlaga till Klimatberedningen, Ladda ned PDF

Miljödepartementet

Remiss av EG-kommissionens förslag till ett direktiv om att inkludera luftfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter KOM2006 818 slutlig samt Naturvårdsverkets rapport Att integrera flyget i EUs handelssystem för utsläppsrätter M2207/1735/R

Förslag till ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och diesel, introduktion av marknadsmekanismer för att övervaka och minska utsläpp av växthusgaser från motorbränslen, ändring av 1999/32/EG om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG; Dnr:M2007/558/Mk

Naturvårdsverket

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om utsläppsrätter för koldioxid Dnr: 502-4158-07

Näringsdepartementet

Remiss av rapport ”På väg mot ett oljefritt Sverige” Dnr N2007/150/E, Ladda ned PDF

Vägverket

Förslag till föreskrifter om miljöklassning av alternativa motorbränslen