2008

Remisser som SPBI har svarat på 2008

Energimyndigheten

Remiss ”Föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja och kol” med tillhörande konsekvensutredning

Energimyndigheten/avd för systemanalys

Remiss Ändring av Energimyndighetens föreskrifter om uppgifter till energistatistik (STEM FS 2006:1)

Finansdepartementet

Promemoria om nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

Promemoria om beskattning av flygbränslen

Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatter

Promemoria om några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punkskattepliktiga varor för privat bruk

Krisberedskapsmyndigheten

Remiss – Slutredovisning av KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Miljödepartementet

Naturvårdsverkets skrivelse ”Konsekvenser av Sveriges genomförande av EU:s utsläppsdirektiv (2001/81/EG) för NOx”, M2007/840/Mk

Förordning om nya koldioxidkrav för lätta bilar M2008/267/Mk

Förordning om nya avgaskrav för tunga bilar; Euro VI, M2008/268/Mk

Remiss av EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik” (SOU 2008:24)

Naturvårdsverket

Förslag till förändringar i förordning (1198:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, FAPT

Näringsdepartementet

Energimyndighetens rapport ”De elintensiva företagens undantag från kvotplikt i elcertifikatsystemet” N2007/1495/E

KOM (2007)817 Ändrat förslag till europarlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon; Dnr: N2008/948/TR

Delbetänkande Lotsa Rätt! N-2008/150/TR

Transportinspektionen – en myndighet för all trafik (SOU 2008:9)

Transportstyrelseutredningens huvudbetänkande: Transportinspektionen – Ansvarslag för vägtrafiken mm (SOU 2008:44)

Förslag om direktiv om förnybar energi, Dnr: N2008/1203/E.
Remiss Styra rätt! Förslag om Sjöfartsverkets organisation (SOU 2008:53)

Räddningsverket

Inriktning för skadebegränsning av händelser med farliga ämnen inför 2015, Regeringsuppdrag remissutgåva

SIS

Remiss av förslag till kriterier för Svanenmärkning av drivmedel

Socialdepartementet

Remiss Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33)

Stockholms läns Landsting/Regionplane-och trafikkontoret

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) – samrådsförslag

Vägverket

Remiss, förslag till ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS2003:22) med anledning av krav för CNG