2009

Remisser som SPI har svarat på 2009

Finansdepartementet

Departementspromemorian (Ds 2009:23) Det nya punktskattedirektivet

Departementspromemoria ”Effektivare skatter på klimat- och energiområdet, Ds 2009:24

Försvarsdepartementet

Delbetänkande av utredningen om översyn av ransoneringslagen (1978:268) och prisregleringslagen (1979:978) samt angränsande lagstiftning

Slutbetänkande En ny ransonerings- och prisregleringslag (SOU2009:69) av utredningen om översyn av ransoneringslagen (1978:268) och prisregleringslagen (1979:978) samt angränsande lagstiftning

Miljödepartementet

Remiss M 2008/4121/R Promemoria om flyget i utsläppshandeln

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återvinning av bensinångor steg II, Dnr M2009/1482/Mk

Remiss: Promemoria om ändringar i handelssystemet för utsläppsrätter, Dnr.M2009/2020/R

Remiss av förslag om nya avfallsregler M2009/1551/R

Remiss av förslag till ändring av de svenska reglerna för motorbränslen och motorfordons avgasrening M2009/3735/Mk

Naturvårdsverket

Remiss – Naturvårdsverkets förslag till ändringar i föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor Dnr 527-7994-08 Rv

Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft – Genomförande av direktiv 2008/50/EG samt MIKSA-förslaget

Förslag till föreskrifter om ändring i NV föreskrifter och allmänna råd om utsläppsrätter för koldioxid (NFS 2007:5) Dnr. 502-4473-09

Näringsdepartementet

Ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25), vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Dnr N2008/2573/E)

Remiss av ”Förslag till rådets direktiv om skyldighet för medlemsstater att inneha minimilager av råolja och/eller petroliumprodukter”N2008/8834/E

Remiss: Offentlig upphandling av energirelaterad utrustning (N2007/3478/E)

Tydligare uppdrag – istället för sektorsansvar (SOU 2008:128)

De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden (SOU2009:24)

Effektiva transporter och samhällsbyggande – En ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg (SOU2009:31)

Sjöfartsverkets rapport ”Konsekvenser av IMO:s nya regler för svavelhalt i marint bränsle” Dnr N2009/4814/TR

Remiss av kommissionens förslag till reviderad förordning om anmälan om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen

Remiss av förslag till kvotpliktsystem för biodrivmedel samt förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen Dnr:N2008/6718/E;N2009/7508/E