2010

Remisser som SPI har svarat på 2010

Finansdepartementet

Promemorian Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov, Fi2009/7705

Promemoria avseende skattenedsättning för landansluten elektrisk kraft till fartyg i hamn, s.k. landström

Promemoria avseende ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi (1994:1776) Fi 2009/7810

Commission Decisiuon 2006/428/EC of 22 June 2006, establishing a common fiscal marker for gas oils and kerosene (notified under document number C(2006)2382) – Review of Solvent Yellow 124, Dnr: Fi2010/1940

Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor

Remiss avseende mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm

Vissa tekniska mervärdesskattefrågor Fi2010/3611

Promemorian Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas

Promemoria avseende förfaranderegler för alternativa drivmedel Fi2010/4430

Samtycke till undantag från säkerhet vid förflyttningar till sjöss eller i rörledning Fi2010/4468

Justitiedepartementet

Remiss: Utkast till protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Läkemedelsverket

Förslag till upphävande av LVFS 1995:2 respektive ändring i LVFS 1999:9 Dnr 581:2010/526812

Miljödepartementet

Remiss – promemoria om ackreditering av kontrollörer inom handelssystemet för utsläppsrätter m m DNr: M2009/4876/R

Remiss av Förordning om koldioxidkrav för lätta nyttofordon. DNr: M2010/1005/Mk

Remiss av kommissionens förslag till ändring av Arbetsmaskindirektivet 97/68/EG Dnr. M2010/3606/Mk

Remiss av Transportstyrelsens förslag till ny miljöklass för blyfri flygbensin Dnr. M2010/3521/Mk

MSB

Remiss Dnr. 2009-2104 Förslag till föreskrifter om vilka varor som skall anses utgöra brandfarliga och explosiva varor

Remiss Dnr. 2010-608 Remiss föreskrifter ADR-utbildning av förare MSB

Remiss Dnr. 2010-3568 Remiss nya ADR 2011 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och terräng

Näringsdepartementet

Remiss av Energimyndighetens underlag till Sveriges nationella handlingsplan för energi från förnybara energikällor. DNr: N2010/742/E

Statens energimyndighets rapport Styrel: Prioritering av elanvändare vid elbrist, N2009/9147/E

Remiss av förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen. N2010/5763E

Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Ds 2010:31 N2008/958/TE

Skatteverket

Allmänna råd om beskattning av bränsle enligt lagen om skatt på energi

Statens folkhälsoinstitut

Statens folkhälsoinstituts föreskrifter teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat Dnr VERK 2010/165