2011

Remisser som SPBI har svarat på 2011

Energimyndigheten

Energimyndighetens föreskrifter om hållbarhetskriterier Dnr 30-10-6220

Remiss av Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter 079-11-1461

Remiss av förslag till vägledning om hållbarhetskriterier Dnr 30-11-3085

Remiss av rapporten: Markanvändning och verifiering av markkriterier i Sverige Dnr 30-11-003686

Remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier Dnr  30-2011-4788

Remiss av förslag till vägledning om hållbarhetskriterier Dnr 30-11-3085

Finansdepartementet

Promemoria om kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen Fi2011/1572

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM(2011) 121 slutlig Fi2011/2247

Europeiska kommissionens förslag till ändring av direktiv 2003/96/EG om omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet mm Fi2011/2406

Remiss av promemoria om vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 Fi2011/1936

Remiss av PM Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt Fi 2011/3586

Kemikalieinspektionen

Synpunkter på EU:s kemikalieregler Dnr 342-H141-00823

Länsstyrelsen i Stockholms län

Remiss av Klimat- och energistrategi för Stockholms län Dnr 500-17891-2011

Miljödepartementet

Promemoria om geologisk lagring av koldioxid M2010/4488/R

Promemoria om genomförande av Europeiska kommissionens beslut avseende tilldelning av utsläppsrätter handelsperioden 2013-2020, M2011/641/R

Promemoria om ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter M2011/1275/R

Remiss av förslag till supermiljöbilspremier Dnr M2011/1482/K1

Kommissionens förslag om ändring av direktivet om svavelhalten i olja – KOM (2011 439 slutlig Dnr M2011/2592/K1

MSB

Remiss av förslag till Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet Dnr.2010-4547

Naturvårdsverket

Förslag till ny föreskrift angående ansökan om tilldelning av utsläppsrätter 2013-2020, NV-03510-10

Näringsdepartementet

Remiss av Statens energimyndighets rapport för biogasstrategi N2009/5373/E

Remiss av återrapportering enligt regeringsuppdrag till Statens energimyndighet att lämna förslag till ny lag om beredskapslagring av oljeprodukter mm. N2010/2607/E

Remiss av förslag till ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; N2010/5763/E

Statens Folkhälsoinstitut

Remiss av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter teknisk sprit Dnr VERK2010/165

Transportstyrelsen

Remiss om föreskrifter och allmänna råd om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel Dnr TSV 2010-4851