2012

Remisser som SPBI har svarat på 2012

Energimyndigheten

Remiss: Energimyndighetens föreskrifter för projektmyndigheten Dnr: 2012-3826

Remiss av förslag till vägledning om hållbarhetskriterier, Dnr: 2012-004383, Ärendenr: 79733

Remiss av Energimyndighetens föreskrifter om beredskapslagring av olja, Dnr: 2012-6684

Finansdepartementet

PM om skatter 2012/1668

PM Beskattning av tillsatser i motorbränslen Fi2012/2159

Justitiedepartementet

Skadestånd för miljöfarliga sjötransporter (Ds2012:14) JU2012/3690/L3

Kemikalieinspektionen

Remiss om förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer Dnr: H12-00915

MSB

Remiss Dnr. 2010-7676 Förslag till föreskrifter och handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Remiss förslag till MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och terräng Dnr: 2012-471, 2012-472

Remiss Dnr: 2012-1373 Förslag till upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrift (1996:3) om förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor

Miljödepartementet

Genomförande av industriutsläppsdirektivet M2011/3865R, M2012/113/R

Remiss: Nya CO2-krav för personbilar och lätta lastbilar Dnr: M2012/1972/K1

Remiss av förslag till ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Dnr: M2012/1800/R

Naturvårdsverket

Förslag till nya föreskrifter angående EU:s system för handel med utsläppsrätter. NV-04455-12

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NSF 2006:9, 2006:12, 2008:4, 2009:2, 2009:11 och 2016:16) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter (omtryck) Dnr: NV-06068-12

Näringsdepartementet

Promemoria – En Ny lag om beredskapslagring av olja N2012/2137/RS

Slutredovisning av uppdrag till Statens energimyndighet att redovisa underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet Dnr: N2012/6345/E

Statens Folkhälsoinstitut

Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat Dnr: VERK 2011/472; VERK 2011/473

Transportstyrelsen

Remiss om föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS2011:66) om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel, Dnr: TSV 2012-81

Remiss Dnr:TSV2011-1973. Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter ändring i Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för besingaser vid tankställen