2013

Remisser som SPBI har svarat på 2013

Finansdepartementet

Trafikverkets rapport ”Regeringsuppdrag att belysa skillnader i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3” Fi2012/4346

Remiss av SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms

Kommissionens förslag om tillämpning av mervärdesskattereglerna Fi92012/4855

Remiss Vissa frågor om förfarandet avseende skatt (EMCS på nationell bas) på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Fi2013/1293

Promemoria Vissa Skattefrågor inför budgetpropositionen 2014, Fi2013/1535

Beskattning av etanolbränsle Fi2013/1982

Promemorian om vissa skattefrågor Fi2013/2482

Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion Fi2013/2608

Försvarsdepartementet

Betänkande En översyn inom Sevesoområdet (SOU2103:14)

Remiss Rapport om att stärka och utveckla transportskyddet vid transport av farligt gods, Dnr: Fö2013/937/SSK

Promemoria om ändrade gränsmängder för tunga eldningsoljor enligt Sevesoregelverket Dnr: Fö2013/1810/RS

Miljödepartementet

Remittering av rapporten om klimatfärdplan 2050 rapport 6537

Kommissionens förslag COM (2013) 480 final om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläppet från sjötransporter M2013/1822/K1

MSB

Förslag till reviderade föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor Dnr: 2013-3166

Remiss Förslag till allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet, Dnr: 2010-6311

Remiss Förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt järnväg (RID-S) Dnr: 2013-2100 och 2013-2101

Remiss Förslag till handlingsplan för samhällsviktig verksamhet Dnr: 2011-4892

Näringsdepartementet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Nya Regler för isolerade naturgasnät (EIR2013:01), Dnr: N2013/276/E

Remiss av Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel, Dnr: N/2013/934/RS

Remiss av Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet – Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar, samt av Finansdepartements promemoria Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige – ekonomiska skattningar av priselasticiteter Dnr: N2013/602/E; Fi 2013/1123

Remiss av promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Dnr: N2013/2837/E

Sjöfartsverket

Remiss för följande förslag till föreskrifter; Förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, Dnr: 010202-13-01991, Förslag till föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal, Dnr: 010202-13-01993, Förslag till taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal, Dnr: 010202-13-001992

Skatteverket

Förslag till föreskrifter om godkännande av skatteupplag enl. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi Dnr: 131 396675-13/111

Transportstyrelsen

Remiss, förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor på bensinstationer Dnr: TSV2012-714