2014

Remisser som SPBI har svarat på 2014

Arbetsmiljöverket

Remiss angående upphävande av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:19 ”Förebyggande av allvariga kemikalieolyckor” Dnr: REP2013/106653

Energimyndigheten

Remiss av Energimyndighetens förslag till föreskrifter om kvotplikt av biodrivmedel Dnr: 2013-005729

Finansdepartementet

Promemoria avseende vissa förfaranderegler på energiskatteområdet Fi2014/400
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 Fi2014/1430
Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel Fi2014/2485
Remiss: Skriftlig procedur, gemensam uppfattning avseende vissa frågor gällande hantering av alkohol (ITEG/0/1,2 och 3) Fi2014/39
Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Dnr: FI2014:2294
Remiss: avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denaturera alkohol Fi2014/4106

Justitiedepartementet

Remittering av förslag om ändring i sjölagen (1994:1009) och lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg samt förslag till lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen Dnr: Ju2012/3690/L3

Miljödepartementet

Promemoria med förslag till ändring i drivmedelslagen (2011:319) och lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel M2011/1835/Kl
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor M2013/3099/KeM2013/2076/Ke
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor, M2013/2076/Ke;2013/2168/Ke
Remissbehandling av direktivförslagen i Europeiska Kommissionens lufvårdspaket; Dnr: M2014/646/Kl
Promemoria om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle M2014/345/R
Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål Dnr:M2013/3232/Ke
Remiss Vinteralkylat M2011/2201/Kl
Förslag till ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter rörande bl.a. frågor om kontoföring och avgifter, Dnr: M2013/1784/R

MSB

Remiss Förslag till reviderade föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga varor Dnr:2013-3166
Remiss: Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Dnr: 2011-5331
Remiss Dnr: 2014-231 (ADR), 2014-232 (RID) förslag till föreskrifter om ändring i MSBs föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADRS-S) samt järnväg (RID-S)
Remiss vägledning vid transport av farligt gods på väg och järnväg Dnr: 2014-4619

Naturvårdsverket

Remiss av förslag om att ändra förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel NV-07455-13

Näringsdepartementet

Promemoria om ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel N/2014/690/RS
Kompletterande promemoria om ändring i lagen (2013:984)  om kvotplikt för biodrivmedel N/2014/690/RS
Remiss avseende utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) N2014/743/E
Transportstyrelsen rapport om tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle N2013/5064/TE
Promemoria om att lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade bestämmelser i lagen om skatt på energi utgår N2014/2805/RS
Remiss, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG

Promemoria, genomförande av offshoredirektivet Dnr: N2014/3829/FIN

Sjöfartsverket

Remiss av förslag till nya föreskrifter om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning bet.14-1129
Remiss av förslag till nya föreskrifter om farledsavgift 14-02372, förslag om föreskrifter för tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, Dnr: 14-02371
Remiss av reviderat förslag till nya föreskrifter om farledsavgift Dnr:14-02372

Skatteverket

Remiss rörande föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi Dnr: 131 257081-12/111
Skatteverkets allmänna råd om beskattning av bränsle enligt lag 1194/1176

Transportstyrelsen

Remiss nr 3, Dnr: TSF2012-714, förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om gasåterföring på bensinstationer
Remiss angående förslag till föreskrifter om bunkring och läktring, Dnr: TSF2014-238