2015

Remisser som SPBI har svarat på under 2015

Arbetsmiljöverket

Remiss angående upphävande av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:2 om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar Dnr: RT2015/048437

Energimyndigheten

Remiss av Energimyndighetens uppdaterade föreskrifter för projektmyndigheten Dnr: 2015-7472

Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle M2015/03655/R

Remiss av Förslag till vägledning om anläggningsbesked Dnr: 2015-9153

Finansdepartementet

Remiss; avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denaturera alkohol Fi2014/4106

Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Fi2015/1733

Remiss Punktskatt – redovisningsskyldighetens inträde Fi2014/4142

Remiss av regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel Fi2015/4019

PM Anläggningsbesked för biodrivmedel M2015/3227/R

Miljö- och energidepartementet

Promemoria med förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319) Dnr.M2015/779/R

Promemoria – Anläggningsbesked för biodrivmedel M2015/3227/R

Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030 Dnr: M2015/03246/Kl

MSB

MSB förslag till föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (MSBFS2015:XX), Dnr 2014-5577

Naturvårdsverket

Remiss; Naturvårdsverkets vägledning av industriutsläppsbestämmelser mars 2015

Remiss av konsekvensutredning inför upphävande av cisternföreskrift NFS2003:24, ärendenummer NV-06891-14

Transportstyrelsen

Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS2011:66) om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel Dnr: TSF2014-252