2016

Remisser som SPBI har svarat på under 2016

Arbetsmiljöverket

Förslag till föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar 2014/101839

Energimyndigheten

Konsekvensutredning – förändringar i undersökningen Månatliga bränsle-, gas- och lagerstatistik Dnr: 2015-002121

Finansdepartementet

Remiss, avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denaturera alkohol samt eventuell revidering av den s.k. eurodenatureringen Fi2015/05289/S2

Remiss av promemorian Definition av beskattningsår för vissa punktskatter Fi2015/03160/S2

Remiss, vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Fi2015/05650/S2
Läs remissvaret här

Remiss, sänkt skatt på biodrivmedel Fi2016/01004/S2
Läs remissvaret här

Remiss av regeringskansliets promemoria Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk Dnr: Fi2015/01197/S2

Remiss; förslag till ny EU-förordning om fullständigt denaturerad alkohol Dnr: Fi2016/02383/S2

Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU2016:33) Dnr: Fi2016/01680/S2
Läs remissvaret här

Remiss Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter Fi 2016/03428/S3

Miljö- och energidepartementet

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på blad annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning M2015/02675/R

Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM (2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi. Dnr: M2015/04155/Mm

Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020 Dnr: M2015/04264/Ee

Rapport från ett regeringsuppdrag om förslag på nationella regler för högfluorerande ämnen i brandsläckningsskum Dnr: M2016/00120/Ke

Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt mål Dnr: M2016/00703/kl

Remittering av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen. Dnr: M2016/01052/Kl

Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM (2016) 479 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen. Dnr: M2015/03034/Kl

Remiss av uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark Dnr: M2016/00267/Ke

Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Dnr: M2016/01735Kl

Promemorian Miljöbedömningar (DS2016:25) M2016/1849/R

MSB

Remiss Förslag till rev. föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor Dnr: 2016-2045

Naturvårdsverket

Remiss av konsekvensutredning inför revidering av cisternföreskrift NFS 2003:24, Ärendenummer NV-06891-14

Näringsdepartementet

Genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen N2015/08127/MRT
Läs remissvaret här

Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets utredning från ett regeringsuppdrag med förslag på nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter (finansieringsmodell) Dnr: 16-00810

Sjöfartsverkets förslag på nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter, Dnr. 16-00809

Remiss Sjöfartsverkets förslag föreskr. Farledsavgifter och Lotsavgifter Dnr: 16-03061

Skatteverket

Skatteverkets föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning 131 487 354-16/111

Stockholms läns landsting

Remiss om regionalt samrådsförslag om ny utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050