2017

Remisser som SPBI har svarat på under 2017

Arbetsmiljöverket

Remiss av Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden, DNr:N2017/0127/TS

Energimyndigheten

Energimyndighetens (m.fl.) SOTP rapport ”Tydligare Ansvar och Roller – avseende transportsektorns krisberedskap samt avseende arbete inför och vid höjd beredskap ” (DNr. 2015-3327)

Remiss av Föreskrifter om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel, DNr: 2016-007427

Finansdepartementet

Skatteverkets PM Tredjemansföreläggande för kontroll av vissa beslut om punktskatt Fi2016/04281/S2

Remiss Höjd transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall DNr: Fi2017/01208/S2

Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018 DNr: Fi2017/01244/S2

Remiss av promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon Fi2017/01469/S2

Remissvar Bonus-Malus 2017-04-19_pdf

Justitiedepartementet

Remittering av förslag till lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen och om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja JU2017/04160/L3

Remiss Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU2017:36) DNr. Ju2017/03997/L4

Kemikalieinspektionen

Remiss om ändring av Kemikalieinspektionen föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer i fråga om särskilt farliga kemiska produkter, DNr: 1.3.1-H16-04236

Miljö- och Energidepartementet

Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel M2017/00092/R

Remissvar, Minskad KLimatpåverkan från drivmedel, 2017-02-01 

Remiss av promemoria Genomförande av ILUC-direktivet M2017/00720/R

Remissvar Genomförande av ILUC direktiv, 2017-04-19, pdf

Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådet förordning om ändring av direktiv 2993/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021. DNr: M2017/00310/Kl

Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle; DNr: M2017/00723/R

Remiss: Naturvårdsverket som tillståndsmyndighet inom EU:s system för handel med utsläppsrätter DNr: M2017/01143/Kl

Remiss av Naturvårdsverket redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och icke farligt byggnads- och rivningsavfall, DNr:M2017/00594/Ke

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 nov 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar; DNr: M2017/01069/R

Remiss av Preciserade bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen DNr: M2017/01738/R

Remiss av promemoria från Statens energimyndighet – Miljöinformation om drivmedel; DNr: M2017/0118/Kl

Remissvar Miljöinformation om drivmedel 2017-10-13_pdf

MSB

MSB Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor (Remissutgåva 20170915) DNr: 2011-3398

Naturvårdsverket

Remiss av Förslag till ändrade föreskrifter om handel med utsläppsrätter. DNr:NV-04253-17

Näringsdepartementet

Remiss av Tillsyn över installationer för alternativa drivmedel, DNr: N2017/00472/MRT

Remiss av Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitiken, DNr: N2017/0127/TS

Sjöfartsverket

Remissvar Sjöfartsverkets senaste förslag på föreskrifter om höjda farledsavgifter DNr: 17-02807

Stockholms läns landsting

Remiss om utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (TRN 2015-0015)