2018

Remisser som SPBI svarat på under 2018

Arbetsmiljöverket

Förslag till föreskrifter om riktade hälsokontroller Dnr 2014/100289.

Boverket

Remiss: Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) DNr: 2740/2017

Energimyndigheten

Remiss av föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle DNr: 2017-014134

Remiss av allmänna råd om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel, enligt drivmedelslagen och föreskrifter DNr: 2018-007290

Remiss av föreskrift om ändring av föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle. DNr: 2018-016849

Finansdepartementet

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna DNr: Fi2017/04533/S3

Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet DNr:Fi2018/00743/S2

PM om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik DNr: Fi2018/01103/S2

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker DNr: Fi2018/02193/Sa

PM Höjda och miljödifferentierade vägavgifter DNr: Fi 2018/01890/S2

Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt DNr: Fi2018/02192/S2

Kemikalieinspektionen

Remiss av förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer: rapportering av högfluorerade ämnen till Kemikalieinspektionens produktregister. DNr: 4.7-H18-04520

MSB

Remiss Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster DNr: 2017-11001

Remiss Förslag till föreskrifter om rapportering av incidenter, samt om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet DNr: 2017-10972, 2018-0921

Remiss Förslag till föreskrifter om MSB föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster DNr: 2018-05893

Miljö- och energidepartementet

Remiss av Nya CO2-krav för lätta fordon, DNr: M2017/02992/Kl

Remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen DNr: M2018/00360/R

Remiss av utkast till förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. DNr: M2018/00348/R

Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxid. DNr: M2017/03292/R

Ny EU-förordning om försörjningstrygghet för gas DNr: M2018/00296/R

Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon DNr: M2018/01273/Kl

Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning” DNr: M2017/03295/Me

Naturvårdsverket

Remiss gällande förslag till Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreringar vid hantering av brandfarliga vätskor och spillolja DNr: NV-05230

Näringsdepartementet

Remiss av Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. DNr: N2017/07340/MRT

Remiss Förordning om eko-bonussystem DNr: N2018/0160/MRT

Sjöfartsverket

Remiss av förslag till ny avgiftsföreskrift avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS2017:27) DNr: 18-02291

Remiss av förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS 2018:17) samt Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (SJÖFS 2017:26) DNr: 18-03417

Stockholms läns landsting

Remiss Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) DNr: UD2017/14817/HI

Förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen DNr: TRN-2017-0055

Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad; DNr:T2017-03649