2019

Remisser som SPBI har svarat på under 2019

Energimyndigheten

Skriftlig konsultation av den nationella energi- och klimatplanen, 9-20 september

Finansdepartementet

Promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin DNr. Fi2019/00121/S2

PM Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik DNr. FI2019/00431/S2

PM Sänkt skatt på drivmedel DNr.Fi2019/03089/S2

Infrastrukturdepartementet

Remiss av SOU 2019:11 Biojet för flyget. DNr:I2019/1357/E

Remiss av promemorian Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021-2030. DNr:I2019/00931/E

Länsstyrelsen i Stockholm

Remiss av Reviderad Klimat- och energistrategi 2020-2045 för Stockholms län. DNr. 425-15542-2018

Remiss av Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län. DNr. 425-26734-2018

Miljö- och Energidepartementet

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi DNr: M2019/00116/Kl

Remiss av promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter DNr:M2018/02954/R

Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande DNr:M2019/00661/S

Skatteverket

Remiss av förslag till Skatteverkets föreskrifter om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter DNr:202 254784-19/111