2019

Remisser som SPBI har svarat på under 2019

Finansdepartementet

Promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin DNr. Fi2019/00121/S2

PM Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik DNr. FI2019/00431/S2

Miljö- och Energidepartementet

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi DNr: M2019/00116/Kl

Remiss av promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter DNr:M2018/02954/R

Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande DNr:M2019/00661/S

Skatteverket

Remiss av förslag till Skatteverkets föreskrifter om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter DNr:202 254784-19/111