2020

Remisser som SPBI har svarat på under 2020

Energimyndigheten

Remiss Föreskrifter för energistatistik 2019 DNr 2019-026739

Finansdepartementet

Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning DNr. Fi2019/04129/S2

Länsstyrelsen Södermanlands län

Remiss av Regional plan för väginfrastruktur för elfordons och förnybara drivmedel; Södermanlands län, DNr 425-5611-2019