2020

Remisser som SPBI har svarat på under 2020

Energimyndigheten

Remiss Föreskrifter för energistatistik 2019 DNr. 2019-026739

Remiss av förslag till föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen DNr. 2020-011879

Remiss av förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel DNr. 2018-017282

Finansdepartementet

Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning DNr. Fi2019/04129/S2

Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol  DNr. Fi2020/01997/S2

Infrastrukturdepartementet

Remiss av SOU 2019:63 Mer Biogas!För ett hållbart Sverige. DNr. I2019/03474/E

Länsstyrelsen Södermanlands län

Remiss av Regional plan för väginfrastruktur för elfordons och förnybara drivmedel; Södermanlands län, DNr. 425-5611-2019

Miljödepartement

Remittering av promemorian: Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter DNr. M2019/02091/R

Remiss Utkast till lagrådsremiss: Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid DNr. M2020/00166/Kl

Kompletterande förslag till promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter DNr. M2020/00083/R
Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter i miljöbalken DNr. M2020/00083/R