Reduktionsplikten – SPBI kommenterar Energimyndighetens kontrollstation 2019


Reduktionsplikt som styrmedel för att nå klimatmålen i Sverige infördes den 1 juli 2018. Reduktionsplikt innebär att drivmedelsaktörerna på den svenska marknaden åläggs att blanda in biodrivmedel för att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent.

Reduktionsnivåerna var för 2018, 19,3 % växthusgasreduktion för diesel och 2,6 % för bensin. Från januari 2019 ökade nivån till 20 % för diesel, medan bensin ligger kvar på 2,6 %.

Energimyndigheten ska genomföra en kontrollstation var tredje år. Den första presenterades den 4 juni, med de utökade reduktionsnivåerna mellan 2021-2030.

Johan G. Andersson VD, SPBI ”Branschen uppskattar långsiktigheten i reduktionspliktsförslaget. Både råvaror och färdiga produkter som berörs i Kontrollstationen handlas på en europeisk, och i vissa fall även global marknad, liksom petroleumbaserade produkter. För att sätta den svenska ambitionen i en internationell kontext och i relation till det Europeiska regelverket, vore det även intressant att jämföra planer i andra europeiska länder, och därigenom få en indikation på hur stor utmaning tillgångsfrågan är på en global nivå.”

Det rapporteras i kontrollstationen om existerande och planerad produktionskapacitet i Sverige. SPBI efterfrågar analyser av behovet av a) framtida import, eller export av produkt, b) den faktiska tillgången på produkter för att uppfylla reduktionsplikten i Sverige, och de ambitioner resten av EU har.

Resonemanget om kostnadseffektivitet är bra underbyggt, och ger även anledning att ta ett helhetsperspektiv på tillgång och efterfrågan i alla branscher som är eller kommer att bli förbrukare av biodrivmedel, exempelvis flyget. I en fri marknad, kommer produkten att hamna, inte bara i det land, utan även i den sektor, som betalar bäst eller har högst sanktionsavgift.

SPBI har i uppdrag att göra en djupare analys för drivmedelsbranschen, och vi återkommer med konsekvensbeskrivning och vägen framåt inom kort.

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, Produkt- och miljöspecialist, Mobil:073-381 80 82, E-post: ebba.tamm@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp