Regeringens höstbudget: Helhetsgrepp krävs för att lyckas med grön omstart


Drivmedelsbranschen välkomnar många av de förslag på grön omstart som regeringen presenterat i höstbudgeten. Nya nivåer för reduktionsplikten för vägfordon, reduktionsplikt för flyg samt bonus för att bygga om bensindrivna bilar till etanoldrift är steg i rätt riktning. Samtidigt visar bristerna med nuvarande Bonus Malus att det behövs ett helhetsperspektiv för att nå framgång med den gröna omstarten.

I regeringens budgetproposition för 2021 föreslår regeringen olika satsningar för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Beskedet om en ambitiös reduktionsplikt ger förutsättningar för drivmedelsbranschen att investera i biodrivmedel. De nya nivåerna för 2021 är visserligen fortfarande gränsfall när det gäller framförhållning och planeringshorisont, men steg i rätt riktning. En reduktionsplikt för flyget är också ett steg i rätt riktning, men också viktigt att resten av Europa följer efter.

Biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen för nya bilar och befintlig fordonsflotta. Därför välkomnar branschen även regeringens förslag om ekonomiskt stöd för att konvertera bensindrivna bilar till etanoldrift. Vi delar även regeringens syn på att biodrivmedel kan skapa nya arbetstillfällen i Sverige.

Drivmedelsbranschen har tidigare betonat att styrmedlet Bonus Malus på lång sikt inte är ett kostnadseffektivt styrmedel för att sänka klimatutsläppen och nå klimatmålen. Effekten av det förslag som regeringen presenterat i höstbudgeten innebär att de bilar som kan köras på biodrivmedel, ska belastas med högre avgifter. Ett justerat system för Bonus Malus bör istället utgå ifrån att minska klimatpåverkan från resor och transporter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, där flera lösningar kan bidra.

  • Regeringen har lagt fram många bra förslag i denna höstbudget. Nu är det dock viktigt att ta ett helhetsgrepp så att Sverige verkligen får en grön omstart. För att lösa klimatutmaningarna krävs också att Sverige har ett internationellt perspektiv och driver på utvecklingen på EU-nivå. säger Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI).

 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD, mobil: 070-667 06 03, e-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef, mobil:070-667 30 19, e-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels-, bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Sofie Quant