SPBI Branschfakta – fortsatt dominans av HVO drop in på marknaden


Volymen biodrivmedel i transportsektorn inklusive arbetsmaskiner uppgick under 2018 till ca 1,7 Mm3. Störst på marknaden är HVO drop in, följt av HVO 100. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

När andelen förnybara drivmedel i transportsektorn på energibas beräknas för 2018 så sjunker andelen förnybart till 19,5 % jämfört med föregående år 21,4 %. Siffrorna är dock inte jämförbara med föregående år pga omfattande förändringar i rapporteringssystemet. 2018 års volymer av biodrivmedel fördelas utöver transportsektorn även till andra arbetsområden såsom arbetsmaskiner, traktorer och fasta installationer, vilket inte gjordes i den tidigare rapporteringen.

Reduktionsplikten infördes som styrmedel 1 juli 2018. HVO drop in är fortfarande dominerande på marknaden med 7,8 % eller 680 000 m3, därefter kommer HVO 100 med 4,5 % eller 395 000 m3 följt av låginblandad FAME med 3 % eller 271 000 m3.

Globalt uppgick biodrivmedelskonsumtionen under 2017 enligt IEA till 150 Mm3, av detta utgörs ca tre fjärdedelar av etanol. I IEA:s prognos förväntas användningen av biodrivmedel öka med 5 % per år fram till 2025 och därefter med 3,5 % fram till 2040.

I slutet av 2018 fanns det 4,9 miljoner personbilar i Sverige, varav 99 % av dessa hade en förbränningsmotor för flytande drivmedel. Antalet elhybrider, laddhybrider och elbilar ökade med 36 % 2018 och utgjorde 3 % av personbildsflottan i slutet av 2018.

Johan G Andersson VD SPBI ” Vi har fortsatt en dominans av HVO drop in i marknadsmixen av biodrivmedel. Detta drivs av reduktionsplikten samt att de fordon som körs på diesel kan tankas med det. Det är tyvärr svårt att säga om det rent faktiskt är en nedgång i biodrivmedelsanvändningen 2018 pga förändrat rapporteringssystem.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI. Källor; SCB, Energimyndigheten, Trafikanalys, BILSweden. Med bearbetning av SPBI.

Ladda ner SPBI Branschfakta kostnadsfritt här från vår hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Johan Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-6670603, E-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil:070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp