SPBI kommentarer utredningen om utfasning av fossila drivmedel samt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar


Petroleum och biodrivmedelsbranschen lanserar den 5 februari en färdplan som visar hur vi kan nå klimatmålen till 2030 och 2045 genom ökad användning av biodrivmedel i förbränningsmotorer. SPBI välkomnar initiativet att arbeta för en ökad användning av förnybart i transportsektorn, men tycker det är mycket olyckligt om regeringen likställer bensin- och dieselbilar med fossil framdrift då den svenska branschen under flera år genom biodrivmedel från jordbruk, skogen, matavfall med mera bidragit till de omfattande CO2 minskningar på ca 20 % vi sett sedan 2010 till idag.

Det pågår redan idag en utfasning av fossila drivmedel för vägtransporter och arbetsmaskiner. Reduktionsplikten styr mot 70% reduktion 2030. Redan idag blandas det i genomsnitt in 20 % biodrivmedel in i bensin och diesel, och det finns även relativt stora mängder fordon som kör på mer eller mindre rena biodrivmedel, såsom HVO100 och E85.

Det är också viktigt att man skiljer på utfasning av fossila drivmedel och att förbjuda en motorteknik som också kan köras på biodrivmedel. Alla tekniska lösningar kommer att behövas för att nå klimatmålen. Idag kan många nya dieselbilar köras på 100 % biodrivmedel.

Genom att förbjuda en fordonsteknik, dödar man samtidigt investeringar i förnybara flytande drivmedel.

I teorin kan branschen sluta tillhandahålla fossila drivmedel idag, och bara producera och distribuera biodrivmedel. Då skulle kraftfulla åtgärder/investeringar från samhället behövas för att mobilitet, konkurrenskraft, välfärd och trygghet ska garanteras.

En utmaning är bränslekvalitetsdirektivet och den drivmedelsstandard som begränsar hur mycket biodrivmedel som kan blandas i, speciellt för den existerande fordonsflottan.

Det finns också en möjlighet att konvertera befintliga fordon för att kunna köras på exempelvis E85.

Människor och företag i Sverige vill ha klimatneutral mobilitet. Samtidigt vill vi inte försämra vår konkurrenskraft på den europeiska och globala marknaden, och bygga upp en beredskap för en allt mer orolig omvärld.

SPBI ser gärna att utredaren gör en omvärldsanalys, och konsekvensbedömning inom områden som:

  • Skatt, vad är möjligt med EU:s direktiv, och hur behöver de ca 100 Mrd som tas in idag från fordons- och drivmedelsskatter fördelas i framtiden?
  • Konkurrenskraft, vad betyder det för svenska medborgare, svenskt näringsliv och industri om Sverige inte går i takt med EU, och ger andra länder andra förutsättningar?
  • Trygghet och energiförsörjning av samhällsviktiga funktioner i vardag och kris, vad betyder förbud och utfasning för de som faktiskt inte kan ställa om, exempelvis försvaret?
  • Kommersiella villkor för de aktörer som ska medverka till omställningen, som gör det attraktivt att investera i FoU, underhåll och utbyggnad av produktion, logistik och marknadsplatser för flytande, hållbara drivmedel. Alternativet är en snabb nedmontering.

SPBI företräder en bransch som möjliggör klimatneutral konkurrenskraft, mobilitet och välfärd för svenskt näringsliv och svenska medborgare enligt de klimatpolitiska målen i Sverige.

SPBI anser att förbud inte är rätt väg att gå, då riskerar utvecklingen att stanna.

SPBI och branschen efterfrågar teknikneutrala styrmedel, som inte hindrar eller diskvalificerar tekniksprång som kan uppfylla klimatmålen idag och på lång sikt.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil: 070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp