SPBI kommenterar Kommissionens förslag till tillägg till Bränslekvalitets- och Förnybarhetsdirektiven


Kommissionen publicerade nyligen sitt förslag till tillägg till bränslekvalitets- och förnybarhetsdirektiven. I och med förslaget visar kommissionen på en vilja att totalt ändra på förutsättningarna för introduktionen av biodrivmedel i Europa och det innan de av kommissionen initierade direktiven för förnybarhet och drivmedel ens till fullo är implementerade i nationell lagstiftning. En sådan ryckighet och kortsiktighet från kommissionens sida är förödande för de företag som skall investera och verka i en marknad.

Enligt OECD-ländernas energiorgan IEA består den globala produktionen av biodrivmedel i stort sett av grödebaserade produkter varav etanol dominerar med ca 80 procent. En situation som inte nämnvärt förväntas förändras fram till 2020. Kommissionen väljer ändå att begränsa användningen av grödebaserade biodrivmedel och sätter nivån till 5 %. Detta kommer att märkbart försvåra om inte omöjliggöra de mål som EU har satt upp i ovanstående direktiv.

I förslaget visar kommissionen på uppfinningsrikedom när det gäller användandet av matematik för att styra mot målet. Råvaror av olika ursprung ges dubbel och fyrdubbel effekt vid olika typer av beräkningar. Allt beroende på vilken en till synes godtycklig lista råvaran hamnar på. Systemet riskerar orättvisor och fusk då effekten av att ligga på rätt lista ges så stor betydelse. Räkningen bidrar dessutom till att den totala mängd biodrivmedel som behövs minskar. Kopplingen till det övergripande målet att få ned utsläppen av växthusgaser blir alltmer otydlig. Det är bättre att låta växthusgasreduktionen i ett Well-To-Wheel perspektiv vara avgörande i konstruktionen av styrmedlen. Avgörande för framgång är dessutom att samma principer gäller för såväl medlemsland som för aktören på marknaden.

Via introduktionen av en s.k. ILUC (Indirect Land Use Change) faktor förändras förutsättningarna. SPBI kan konstatera att det råder betydande oenighet mellan forskare i frågan. Om beslutet ändå blir att introducera ILUC-faktorer måste samordningen mellan befintliga direktiv och relationen mellan medlemsstat och aktören på marknaden fungera. Så som förslaget är skrivet kommer det att negativt påverka investeringar som har en längre avskrivningstid än till 2020 och det gör det mycket svårt att nå målen.

Sammantaget menar SPBI att förslaget kommer att försvåra om inte omöjliggöra måluppfyllelsen fram till 2020 och sätta en hämsko på den fortsatta ökningen i användningen av biodrivmedel i transportsektorn.

Författare: Sofie Quant