SPBI kommenterar uppmärksamheten kring den svenska dieselkvaliteten


Med anledning av den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring det svenska dieselbränslet och förhöjd risk för igensättningar av bränslefilter hos vissa bilmodeller vill SPBI framhålla följande.
Det är uppenbart för alla att bilmotorer och bränslen måste kunna fungera tillsammans. För att uppnå detta på ett organiserat och välplanerat sätt har såväl Sverige som Europa en utarbetad standardiseringsprocess av drivmedel. Inom ramen för särskilda standardiseringsorgan arbetar berörda parter fram de krav som ska ställas på ett drivmedel för att godkännas. För Sveriges del görs detta inom ramen för SIS (Swedish Standards Institute). Till det standardiseringsorgan som tar fram standarden för drivmedel är alla intresserade parter välkomna att vara med. Såväl fordonsindustrin som bränsleindustrin är naturliga medlemmar men även svenska myndigheter och andra parter deltar. Då alla parter har enats om en standard för ett drivmedel fastställs den. Det gäller sedan för drivmedelsproducenter och distributörer på marknaden att leva upp till den och leverera rätt kvalitet. Det blir därmed också klart för fordonsindustrin hur bränslet ser ut och vilka egenskaper det har. Detta är väsentligt exempelvis vid utvecklingen av nya motorer och deras bränslesystem.
Den standard för dieselbränslet som vi idag har i Sverige fastställdes 2011. Den liknar i huvudsak den som finns för Europa och tillåter en inblandning av det förnybara drivmedlet Rapsmetylester (RME) med upp till 7 %. Något som är tillåtet enligt svensk lag då det infördes i samband med implementeringen av bränslekvalitetsdirektivet i svensk lag 2011. Skälet till inblandningen är att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn. Det är en självklarhet att den svenska drivmedelsbranschen lever upp till de krav som standarden ställer och det har inte heller framförts från någon part att någon avvikelse från standarden har förekommit från någon distributör. Trots det framhålls det från fordonsbranschens sida att vissa bilmodeller löper en förhöjd risk för igensatta bränslefilter. Från fordonsbranschens sida har också framförts krav på införande av ett särskilt test med hänvisning till användning i några få länder.
Alla frågor som rör drivmedel och eventuella ändringar av drivmedelsstandarder tas på största allvar av drivmedelsindustrin som redan har påbörjat arbete i samarbete med fordonsindustrin och andra för att klara ut vad problemet beror på och om det ska resultera i att standarden ska ändras på något sätt. Arbetet pågår, men då det fortfarande finns oklarheter kring varför den förhöjda risken för igensättningar av bränslefiltret uppstått och vilka åtgärder som i så fall ska genomföras är inga slutsatser dragna.
Den svenska drivmedelsbranschen levererar och kommer fortsatt att leverera drivmedel i linje med de standarder som arbetas fram i såväl Sverige som Europa och kommer fortsatt samarbeta med fordonsindustrin och andra för att vidareutveckla dem och för att lösa uppkomna problem.
Frågor kring drivmedelsfrågor och standardisering kan ställas till SPBI. Frågor som är kopplade till respektive bolags produkter ställs direkt till berört bolag.
Kontakter på SPBI:
Ulf Svahn vd
Ebba Tamm Produkt- och miljöexpert

Författare: Sofie Quant