SPI kommenterar alliansens förslag kring låginblandning


SPI noterar att alliansen vill arbeta för att den högsta tillåtna inblandningen av etanol i bensin och FAME i diesel utökas till 10 respektive 7 procent.

SPI har sedan länge varit förespråkare för en högre inblandning av såväl etanol som FAME än dagens. Alliansens besked på den punkten är bra och tydliggör ambitionen att öka användningen av förnybara bränslen på det effektivaste, mest flexibla och kostnadseffektivaste sättet. SPI menar också att i takt med tekniska och kommersiella förutsättningar bör möjligheterna till ytterligare högre inblandning kunna studeras.

I sitt skarpa förslag har alliansen kommenterat att den skattebefriade låginblandade delen skall utökas till 6,5 respektive 5 procent för etanol och FAME. Idag är hela inblandningen av etanol i bensin och FAME i diesel skattebefriad. Innan förslaget är utformat i detalj är det svårt att förstå alliansens tanke och metod och vad det för med sig för konsekvenser varför det inte går att förhålla sig till den delen i förslaget.

Sverige har ett mål att nå minst 10 procents andel förnybart drivmedel räknat på energibas till 2020 i linje med EU-direktiv. Från SPI: s sida tror vi att det är fullt nåbart och förmodligen kommer Sverige att överträffa det målet. Basen för att kunna uppnå det, är att de ca 7 procent på energibas som inblandningen av 10 volymprocent etanol och 7 volymprocent FAME i bensin och diesel ger inte äventyras. Det är därför av stor vikt att de förslag som läggs skapar långsiktiga förutsättningar för att blanda i maximal mängd etanol och FAME i bensin respektive diesel.

Författare: Sofie Quant