SPI kommenterar IEEP rapport


Frågan om biodrivmedlens koldioxidreducerande effekt är igen en fråga och det är igen den indirekta landanvändningen som är i fokus. I en rapport från Institute for European Environmental Policy (IEEP) kommer man fram till att Europa riskerar koldioxidutsläpp motsvarande 80,5 % till 167 % av motsvarande användning av fossila drivmedel. Rapporten är baserad på ett antal förutsättningar. Bl. a. en påverkan på markanvändning mellan 4,1 till 6,9 miljoner ha. För Sveriges del skulle påverkan uppgå till mellan 0,13 och 0,18 miljoner ha. Sveriges odlingsareal var 1990 2,8 miljoner ha och 2,6 miljoner ha 2009 enl. jordbruksstatistik årsbok 2010. Minskningen mellan 1990 och 2009 är större än den förändring som IEEP räknar med i Sveriges fall vilket visar på något om den komplexitet denna typ av beräkningar innebär. Olika forskare har olika inställning i frågan och bl. a. Pål Börjesson från Lunds Tekniska Högskola konkluderade så sent som i maj 2010 ” Det finns en stor oenighet kring relevansen av ILUC … ” och ” Om ILUC ska beaktas (även om bevis saknas) kan detta inte göras inom LCA utan måste hanteras med andra ”verktyg”, framför allt nationell lagstiftning som skyddar värdefulla/känsliga markområden (och där ekonomisk kompensation sannolikt krävs)”.

Det som står helt klart är att användningen av förnybara drivmedel innebär en minskning av motsvarande mängd fossila och att fossila drivmedel med säkerhet innebär ett tillskott av kol i form av koldioxid som har varit lagrad sedan miljoner år. I takt med att ny forskning kommer fram måste de system som sätts upp kring hållbarhet täcka in relevanta områden och fastläggas för i första hand Europa som helhet och i ett längre perspektiv världen för att säkerställa att de volymer förnybara drivmedel som används för att byta ut motsvarande fossila bidrar till att minska den totala mängden av växthusgaser i atmosfären.

För SPI: s del ligger vår linje fast. Det bästa sättet att minska klimatpåverkan ifrån transportsektorn är att kombinera energieffektivisering och att i takt med tekniska landvinningar och kommersiella förutsättningar ersätta de fossila drivmedlen med hållbara förnybara. Hållbarheten skall garanteras av de gemensamma faktorer som beslutas inom ramen för Europeiska direktiv.

Författare: Sofie Quant