SPI kommenterar krav på etanolbränslet E85


Standardisering
De fordonsbränslen som finns på den svenska marknaden är noggrant reglerade för att kunna passa alla inblandade parter som fordonstillverkare, drivmedelstillverkare, myndigheter och andra intressenter. Bränslena måste självfallet gå att tillverka och de måste också fungera i de fordon de är avsedda för. För att säkerställa det finns sedan länge väl etablerade rutiner. Drivmedel kan antingen vara anpassade enligt svensk standard eller Europastandard. Europastandard finns för bensin och diesel och svensk standard finns för bl. a. Diesel miljöklass 1, Bensin miljöklass 1 och Etanol E85.

För fördjupning i ämnet rekommenderas Standardisering i Sverige, SIS, hemsidor.

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@Std_projekt1&menuItemID=8518

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@Std_projekt1&menuItemID=9713

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=%40Projekt&PROJID=2085

Fordonstillverkare, drivmedelstillverkare, myndigheter och andra intressenter arbetar tillsammans med att fastlägga de krav som respektive part har på den kommande standarden för att den skall kunna fungera. I fallet med Etanol E85 har bilindustrin med sina fem platser i arbetsgruppen fullständiga möjligheter att påverka bränslets egenskaper och i praktiken stoppa ett bränsle som man menar inte uppfyller kraven.
I den svenska standarden för Etanol E85 som fastlades 2006-07-03 fördes aldrig fram något krav från någon part avseende sulfatnivåer i bränslet. Något gränsvärde för sulfater är därmed inte specificerat i den svenska standarden för Etanol E85. Det innebär att all Etanol E85 produkt som har levererats till den svenska marknaden har följt svensk standard. Efter införandet av en standard börjar arbetet med förvaltningen av standarden. De olika intressenterna kan ta upp ny kunskap eller andra relevanta aspekter för att utveckla standarden i linje med nya förutsättningar. I den mån bilindustrin eller någon annan part har haft kunskap om sulfaternas betydelse har den inte framförts i det arbetet.

Hantering av misstanke om sulfater

Under senvåren 2010 kontaktades SPI av representanter från bilindustrin med anledning av en misstanke om att sulfater i drivmedlet kunde betyda risk för avsättning på insprutningsdetaljer. I en snabb process kom de svenska drivmedelsleverantörerna och bilindustrin överens om två omedelbara åtgärder för att råda bot mot den välgrundade misstanken att sulfathalter överstigande 4 ppm (4 tusendels gram per kilo) kan leda till beläggningar och därmed driftproblem. Dels införde de svenska drivmedelsleverantörerna omedelbart ett krav på max 4 ppm sulfater för leverans av Etanol E85 ut till bensinstationer. I tillägg initierade SPI och BIL Sweden en process för att revidera den svenska standarden för Etanol E85 för att inkludera en specifikation för sulfater. Standardiseringsarbete sker inom SIS, Standardisering i Sverige, i enlighet med fördjupningsinformationen ovan.

Tidigare kännedom om sulfater

Det har i media framkommit uppgifter om att kunskapen om att sulfater i bränslet kan betyda risk för avsättning på insprutningsdetaljer har varit känt i bilindustrin sedan flera år. SPI har inte haft kunskap om detta och fick tillgång till det underliggande tekniska dokumentet i början av juni 2010. I den mån denna kunskap har funnits inom bilindustrin eller hos någon annan part i standardiseringsarbetet har den inte förts fram under arbetet och framtagandet av den svenska standarden för Etanol E85. Bilindustrin har inte heller initierat någon uppdatering av den svenska standarden för att reglera sulfathalten.

Etanolens ursprung

Det har framställts som att problemet med sulfater har uppstått som en konsekvens av inköp av etanol från nya marknader som har varit av sämre kvalitet från nya marknader. Det är SPI: s uppfattning att huvuddelen av den etanol avsedd för drivmedel som har köpts in till Sverige har kommit ifrån Brasilien, sockerrörsetanol och från Sverige, spannmålsetanol. Även europeisk etanol och då främst spannmålsetanol har också förekommit. Etanol för drivmedelsändamål köps in efter specifikation där sulfater aldrig har varit specificerad eftersom de inte ingår i kraven för svensk standard för Etanol E85.

Konsumentverket

Det har hävdats att Konsumentverket har tagit ställning till ansvarfrågan. SPI har varit i kontakt med Konsumentverket som entydigt säger att verket inte har yttrat sig i ansvarsfrågan.

Fortsatt dialog
SPI och den svenska drivmedelsbranschen kommer fortsatt att i en tät dialog med bilindustrin och andra intressenter utveckla såväl Etanol E85 som alla andra drivmedel i enlighet med de rutiner som finns för såväl det svenska som det internationella standardiseringsarbetet för att säkra tillgången på ändamålsenliga drivmedel på den svenska marknaden.

Författare: Sofie Quant