SPI kommenterar problem med Flexifuelbilar för etanolbränslet E85


Det har en tid funnits indikationer på driftstörningar hos flexifuelbilar som kör på Etanol E85. 
Driftstörningar har framför allt drabbat bilar som kört mycket på Etanol E85 exempelvis taxibilar och framför allt i Stockholmstrakten men även söderut.

SPI och BIL Sweden utreder tillsammans problemen med driftstörningarna och har funnit följande.
Ett problem har uppdagats som handlar om leverans av Etanol E85 som har kontaminerats med rester av produkten ED95. ED95 är ett dieselsubstitut avsett för framför allt bussar.
Symptomen är motorproblem med framför allt igensättning av sugsilar i smörjoljesystemet och det gäller framför allt bilar som tankat i Stockholmsområdet. 
Driftsproblem, som av verkstäderna bedömts orsakade av kontaminering enligt ovanstående beskrivning, hanteras i enlighet med respektive inblandade parters reklamationsrutiner.
Ytterligare en driftstörning har påträffats och diskuterats. Symptomen är start och körbarhetsproblem med fordonet. Vid analys har sulfater hittats i fordonens motorer som avsättningar på detaljer i fordonens insprutningssystem. 
Några gränsvärden för sulfater är inte specificerat i den svenska standarden för Etanol E85. Den Etanol E85 produkt som har levererats till den svenska marknaden har följt svensk standard.

Mot bakgrund av detta har SPI och BIL Sweden som ett naturligt led i utvecklingen av funktionaliteten mellan produkt och motor initierat en process för att revidera den svenska standarden för Etanol E85 för att inkludera en specifikation för sulfater. Standardiseringsarbete sker inom SIS, Standardisering i Sverige, i vilken de olika aktörerna såsom fordonstillverkare, BIL Sweden, biodrivmedelsproducenter, oljebolag, SPI och myndigheter deltar. 
De svenska drivmedelsleverantörerna och bilindustrin har, som en omedelbar åtgärd, enats om ett gränsvärde på 4 ppm för sulfater. Det innebär att den Etanol E85 som levereras ut på marknaden understiger 4 ppm sulfater. Någon europeisk standard för produkten Etanol E85 finns ännu inte men är under utarbetande.

Enligt BIL Sweden är antalet bilar med de olika driftsproblemen, ca 2000 av de uppskattningsvis 250 000 bilar etanol flexifuelbilar som finns i Sverige.

Författare: Sofie Quant