Oljepris

Priset på råolja bestäms av en mängd olika faktorer. De viktigaste är tillgång och efterfrågan, men även konjunkturprognoser, oroligheter i världen, väderfenomen och finansiella händelser bidrar i olika hög grad.

Eftersom det handlar om en global marknad har också valutakurserna en avgörande betydelse.

Det som styr priset på oljeprodukter i Sverige är i huvudsak fyra faktorer:

  • Punktskatter och moms
  • Det internationella produktpriset i dollar
  • Växlingskursen mellan svenska kronor och dollar
  • Marknadsförutsättningar

Råolja och färdiga oljeprodukter, av likvärdig kvalitet, handlas till ett marknadspris som för den specifika oljan i princip är lika över hela världen bortsett från fraktkostnader.

Utgår ifrån oljestandarder

Råoljepriset i Västeuropa utgår från priset på en råolja av hög kvalitet som produceras i ett oljefält i Nordsjön som heter ”Brent”. En råolja med en bättre kvalitet, exempelvis lägre svavelhalt, än ”Brent” är vanligen något dyrare och en råolja som har sämre kvalitetsegenskaper är på motsvarande sätt något billigare.

Liknande typer av prisreferenser finns för övriga områden, exempelvis WTI (West Texas Intermediate) från USA.

Det globala priset för råolja och oljeprodukter styrs inte bara av tillgång och efterfrågan. Det påverkas också av konjunkturprognoser, konflikter, produktionsprognoser, lagernivåer, säsongsvariationer, väderprognoser, olyckor och fler andra faktorer. I dag sker därför i stort sett all handel på kortare kontrakt där prissättningen följer dagsaktuella noteringar.

OPEC

OPEC som är de oljeproducerade staternas organisation har 2010 tolv medlemmar och står för ungefär 30 procent av den globala produktionen av råolja. OPEC bildades 1960 och har till uppgift att ta tillvara de oljeproducerande ländernas intressen.

Den bakomliggande tanken är att garantera de oljeproducerande länderna stabila intäkter för att skapa grogrund för fortsatta investeringar i produktionskapacitet och motverka höga priser som kan påverka världsekonomin negativt.

OPEC styr via gemensamma beslut sina medlemsstaters produktion via ett kvotsystem om man anser att priset är för lågt.

Eftersom den internationella oljehandeln sker i amerikanska dollar påverkas det svenska oljepriset också av den svenska valutans aktuella växelkurs.

Marknadsförutsättningar

Trots alla variationer som kan bestämma oljeprodukternas priser är priset för bensin för slutkunden i ofta detsamma oavsett oljebolag.

Det beror bland annat på att oljebranschen är en oligopolmarknad styrd av ett fåtal relativt stora företag med hög konkurrens. De svenska kundernas tydliga preferens för lågt pris skapar en prisfokusering vilket driver priserna nedåt.

De lokala oljemarknaderna styrs i sin tur av kostnadskonkurrens. Branschen har stora omkostnader för produktion, raffinering och logistik vilket leder till ständiga rationaliseringar. Bland annat har antalet depåer och stationer minskat kraftigt under åren.

Punktskatter och moms

Den klart största delen av priset för slutkunden utgörs av olika typer av skatt. Både drivmedel och uppvärmningsbränslen är belagda med energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt.

De punktskatterna belastas även av moms. Skatteandelen av bensinpriset är ca 70 procent och av eldningsoljepriset utgör skatten mer än 60 procent. Det vill säga att den som tankar bensin för 100 kronor betalar runt 70 kronor i skatt.

Skatterna på oljeprodukter är dels ett sätt för staten att få intäkter (energiskatt), dels ett sätt att påverka människors beteende genom riktade miljöåtgärder (koldioxid- och svavelskatt).

Totalt uppgår skatterna för oljebranschens försäljning till tiotals miljarder kronor varje år.