Oljetillgången

Det hittas hela tiden ny olja i världen om än i en långsammare takt för att kompensera dagens konsumtionsnivåer. Trots det har nyckeltalet – reserver mot produktion- (bevisade oljereserver dividerat med den årliga produktionen av råolja), legat still på cirka 40 år sedan 1988.

Det beror på att nya källor, uppgraderingar av befintliga samt ny teknik har kompenserat för den årliga produktionen.

Inget slutdatum

Att ange något exakt slutdatum för hur länge oljetillgångarna räcker är inte möjligt. Det är till stor del en ekonomisk fråga där utbud och efterfrågan avgör och det finns dessutom en koppling mot alternativa energikällor.

Nya fyndigheter, ny teknik och nya ekonomiska förutsättningar kommer säkerligen att förlänga tidsperioden ytterligare mot vad som uppskattas idag.

Ett högt oljepris innebär exempelvis att det blir ekonomiskt lönsamt att utveckla alternativa energikällor men också att leta efter nya oljetillgångar.

Teknisk utveckling gör det också lönsamt att öka utvinningsgraden i befintliga oljereserver, att utvinna reserver i mer svårtillgängliga områden och även så kallade okonventionella oljor.

När man idag lämnar en oljekälla är det i genomsnitt 65 procent av den ursprungliga råoljan kvar i marken.

Kommer aldrig ta slut

Oljan kommer fysiskt aldrig att ta slut. Utvinningskostnaderna kommer dock att sätta en gräns för när andra alternativ vinner i konkurrenskraft.

Användningen av oljeprodukter förändras ständigt genom utveckling men det finns trots det idag inga ekonomiskt realistiska alternativ som storskaligt kan ersätta oljan som energikälla för transportmarknaden.