Alkylatbensin

Allmänt

Alkylatbensin är en extra ren form av bensin som gör störst hälso- och miljömässig nytta i en äldre 2-taktsmotorer och i handhållna småmaskiner där användare direkt utsätts för avgaserna.
Alkylatbensin innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen eller andra aromater eller olefiner. Tillgången på alkylatbensin är begränsad och det är därför viktigt att den används där hälso- och miljönyttan är som störst. I moderna bilmotorer med avgasrening är miljönyttan nästan obefintlig och alkylatbensinen bör därför inte användas där. Genom att använda miljöanpassad alkylatbensin i din äldre 2-taktsmotor kan du mycket effektivt minska effekterna på miljön. Alkylatbensin uppfyller inte specifikationerna för bensin till fordon och därmed gäller inte heller eventuella fordonsgarantier om den används i bilmotorer.

Alla 2-takts utombordare, från extrem båtracing (Formula 2000) till din 2-takts utombordare i sjöboden, kan köras på alkylatbensin. Det är dock särskilt viktigt att du då regelbundet kontrollerar packningar och slangar så att du minskar risken för bränsleläckage.

Alkylatbensin kan också användas till mopeder och till gräsklippare, motorsågar och andra arbetsredskap. Särskilt viktigt är det då användare utsätts för avgaserna från dessa motorer och då kan alkylatbensin reducera hälsopåverkan för användaren. Därigenom kan hälso- och miljöriskerna minskas.
En skattesänkning som gjordes 15 november 2002 medförde att priset för alkylatbensin från pump minskade men är fortfarande höger än för blyfri 95-oktan bensin.

Alkylatbensin från pump finns på ett begränsat antal platser och på oljebolagens hemsidor finns aktuella uppgifter om var alkylatbensin tillhandahålls.

Äldre Utombordare

Äldre 2-taktsmotorer med förgasare förbränner endast 70-80% av bränslet och resten släpps ut mer eller mindre oförbränt och hamnar i vattnet eller luften. Det är därför viktigt att den bensin som används till dessa motorer innehåller så lite som möjligt av de skadligaste kolvätena.

Från äldre 2-takts utombordare i Sverige går varje år stora mängder giftiga kolväten rakt ut i vattnet. I Sverige är det cirka 50 gånger mer än de synliga oljeutsläppen från fartyg!
Med alkylatbensin i din äldre utombordare kan du minska de skadliga utsläppen med hela 80-90 %. Miljövinsten med att gå över till alkylatbensin är extra stor om du brukar köra i vikar och grunda vatten där ekosystemet är särskilt känsligt. Med alkylatbensin slipper du också själv ifrån de mest illaluktande och hälsofarliga avgaserna

Kvalitet och Kemi

Alkylatbensin har framställts ur utvalda kolväteströmmar. Namnet alkylat anspelar på den raffinaderiteknik som används för framställning av alkylatbensin. Råvaran är mättade och omättade kolväten med 4 kolatomer vilka kemiskt sätts ihop till molekyler i bensinens kokpunktsintervall, 8 till 10 kolatomer.

Biologiskt nedbrytbara 2-taktsoljor

I de avgaser som kommer ut från 2-taktsmotorer utgör 2-taktsoljan en betydande del. Ett skäl är att oljan inte förbränns i samma grad som bensinen. Det är alltså av stor vikt att man till utombordare använder biologiskt nedbrytbara 2-taktsoljor oavsett om man blandar själv eller om det sker i motorn. Kvalitetsnormen på oljan skall vara TC-W3. Den största miljönyttan får man med en biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja i kombination med alkylatbensin.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDB), Safety Data Sheet (SDS) på engelska; för dessa hänvisas till SPBIs medlemsföretags hemsidor. Detta då ändringsarbete sker kontinuerligt och beroende på användning varierar beskrivning av riskscenarier.