Diesel

Egenskaper och sättet på vilken dieselolja förbränns i en motor skiljer sig från bensin. Till dieselmotorns fördelar hör den låga energiförbrukningen.

Förbränningen

I dieselmotorn sprutas bränslet direkt in i förbränningskammaren och antänds av kompressionsvärmen. Förbränningen sker sedan i droppform. Bränslet ska lätt självantända, denna egenskap uttrycks som cetantal eller cetanindex, ju högre tal desto snabbare antändning. Ju högre kokpunkt desto högre cetantal. De kedjeformade molekylerna, paraffiner har högre cetantal än de ringformade, aromater och naftener. Allra bäst cetantal har de raka kedjeformade molekylerna, normalparaffiner.

Egenskaper

Diesel av miljöklass 1 har ett kokpunktintervall mellan 180-320°C och utgörs av en kolvätekedja med mellan 10 och 17 kolatomer (C10-C17). De består typiskt av 50-70% paraffiner, 30-45% naftener och 3-5% aromater. Kolvätekedjornas längd och utseende påverkar produktens smält- och stelningspunkt och därmed hur bränslet fungerar vid olika temperaturer. Normalparaffiner har de sämsta och ringformade kolväten de bästa köldegenskaperna. Köldegenskaperna uttrycks i grumlingspunkt och filtrerbarhet. Filtrerbarheten är den lägsta temperatur som bränslet klarar utan att utfällningen av paraffinet blockerar filtret. Diesel av miljöklass 1 har goda köldegenskaper.

Miljön

Dieselmotorn har en lägre energiförbrukning än vad en bensinmotor har. År 1991 infördes ett klassificeringssystem för dieseloljor och de olika klasserna fick olika skatt. Sedan 1996 är miljöklass 1 diesel med max 10 ppm det helt dominerande dieselbränslet i Sverige. Från 2009 skall hela EU ha en svavelfri kvalité med en maximal svavelhalt på 10 mg/kg

Historik

Svavelhalterna har reglerats i lagstiftningen enligt följande:

  • 1 oktober 1977 max 0,5 vikt% S
  • 1 oktober 1980 max 0,3 vikt% S
  • 1 oktober 1987 max 0,2 vikt% S som årsmedelvärde (räknat på diesel och Eo1)
  • Miljöklass 1991 max 10 mg/kg
  • Hela EU kräver  svavelfri diesel, dvs max 10 mg/kg sedan 2009.

Miljöklassning av diesel

Tabell över miljöklassning av diesel – Ladda ner som PDF

 

Dieselbränsle

Allmänt Dieselbränsle miljöklass 1, mk 1, är den huvudsakliga kvalitén hos det dieselbränsle som personbilar, arbetsmaskiner och lättare lastbilar använder…

Förnybara dieselbränslen

FAME FAME är en förkortning av fettsyrametylestrar som tillverkas av olika typer av vegetabiliska oljor. Den måste uppfylla kraven i…

Dieselbränsle och kyla

Ett dieselbränsles köldtålighet varierar under året. Genom att planera dina tankningar kan du enkelt gardera dig mot driftstörningar då vinterkylan slår till.

Dieselbränsle är känsligare för kyla än bensin vilket ställer särskilda krav både på drivmedlet och på fordonens konstruktion. Detta har resulterat i att dieselbränsle har olika köldtålighet beroende på årstid i olika delar av Europa. Detta gäller också i Sveriges avlånga land. Även fordonen är olika utrustade beroende på till vilken marknad som de skall levereras.

Att ett dieselfordon fungerar i kyla är ett gemensamt ansvar för de inblandade parterna; fordonsindustrin, biodrivmedelsproducenter /-leverantörer, drivmedelsbolag men också för fordonsägaren. Målet är en bekymmerfri funktion hos fordonen oavsett vilka temperaturer som råder.

Mikroorganismer i dieselbränsle

Förvarat bränsle som inte sköts på rätt sätt kan i värsta fall orsaka störningar och haverier på fordon och maskiner. Det kan bero på att mikroorganismer, ytterst små levande varelser, kan finna gynnsamma livsbetingelser i en dåligt skött tank. Däremot kan de inte överleva om tanken sköts på ett riktigt sätt.

Etanol för dieselmotorer

ED95 är ett etanolbränsle anpassat för kompressionstända anpassade dieselmotorer som främst används i bussar. ED95 används främst av bussar som har anpassade dieselmotorer för detta etanoldrivmedel. ED95 består av 95 %v etanol enligt SS 15 54 37 och ca 5 %v tändförbättrare.