Förnybara dieselbränslen

FAME
FAME är en förkortning av fettsyrametylestrar som tillverkas av olika typer av vegetabiliska oljor. Den måste uppfylla kraven i standarden SS-EN 14214. Den vanligaste råvaran i Sverige är rapsolja som förestras till rapsmetylester, RME. Ren FAME, B100, (100%) säljs på ett begränsat antal stationer i Sverige. För att köra ett fordon på ren FAME krävs att du har en motor som uttryckligen har ett godkännande från tillverkaren för detta drivmedel. Den FAME som används i Sverige är huvudsakligen producerad från rapsolja och kallas RME.

HVO
HVO, hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter, är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle som kemiskt i stort är lika det fossila dieselbränslet.
Begreppet biodiesel används ofta för dieselbränslen med låginblandning av FAME, för ren FAME (100%), samt för HVO i både ren och som inblandad i konventionellt dieselbränsle.
HVO säljs inblandad i vanligt dieselbränsle och uppfyller då alla specifikationerna i standarderna för dieselbränslen och är godkända för användning i alla dieselmotorer.
HVO (100%) som uppfyller standarden SS-EN 15940:2016+A1:2018 säljs också i Sverige  och kräver godkännande från fordonsindustrin då den normalt inte fullt ut uppfyller specifikationerna i de accepterade standarderna för dieselbränsle, såsom SS 15 54 35 och SS-EN 590.

Övrigt

Vanlig oförestrad rapsolja uppfyller INTE kvalitetskraven enligt standard för FAME, SS – EN 14 214, och skall därför inte användas som drivmedel för en dieselmotor. Rapsolja saknar nödvändiga dieselbränsleegenskaper och lämpar sig inte alls för en dieselmotor.