Dieselbränsle med förnybar komponent

Dieselbränsle innehåller en förnybar FAME (fettsyrametylester) med upp till 7 vol%. Inblandningen begränsas av bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EG med senaste uppdatering 2009/30/EG. Idag blandas också mellan 20-40% HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) in i dieselbränslet. Då HVO kemiskt sätt är i stort sett lika som fossil diesel finns ingen inblandningsbegränsning i ett fastställt procenttal utan inblandning får ske så att den slutliga specifikationen för dieselbränslet uppfyller lagstiftningskraven i drivmedelslagen och relevanta dieselstandarder.

FAME är förkortningen för fettsyrametylestrar som kan baseras på olika oljeväxter. Den vanligaste råvaran är rapsolja som förestras till RME. FAME minskar växthuseffekten genom att den koldioxid som uppstår vid förbränningen tas upp vid plantornas tillväxt.

Därmed kan vi nu få in förnybart drivmedel i dieselbränslet och på det sättet bidra till en hållbar utveckling.

FAME i dieselbränsle

FAME är förkortningen för fettsyrametylestrar och blandas numera i diesel som förnybar komponent.

HVO i dieselbränsle

HVO HVO, hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter, är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle som kemiskt i stort är lika det…