FAME i dieselbränsle

FAME är förkortningen för fettsyrametylestrar som kan baseras på olika oljeväxter. Den vanligaste råvaran är rapsolja som förestras till rapsmetylester, RME. Det är möjligt inom kraven i bränslekvalitetsdirektivet att blanda i upp till 7 vol% FAME i miljöklass 1 dieselbränsle. Den FAME som används måste uppfylla kvalitetskraven i SS-EN 14 214. Därmed kan vi nu få in en förnybar komponent i dieselbränslet.

Biodiesel

Begreppet biodiesel används ofta för dieselbränslen med inblandning av upp till 7 % FAME men också för rent FAME bränsle (100%) som säljs på ett begränsat antal stationer. För att köra motorn på ren FAME krävs att du har en motor som uttryckligen har ett godkännande från tillverkaren för detta bränsle.

Rapsolja

Vanlig oförestrad rapsolja uppfyller inte kvalitetskraven enligt SS-EN 14 214 och skall inte användas som dieselbränsle. Rapsoljan saknar nödvändiga dieselbränsleegenskaper och lämpar sig inte alls för en dieselmotor.

FAME och dieselmotorer

Om din motor tidigare har körts på dieselbränsle så är det ingen skillnad att köra med upp till 5 % FAME inblandning i bränslet. Färg (ljusgul eller svagt grön) och lukt kan variera något från gång till annan. Denna inblandning av upp till 7 % FAME i dieselbränslet uppfyller svensk standard SS 15 54 35 som tagits fram i samarbete med motortillverkare, myndigheter och oljebolag.

Egen lagring av bränsle

Det är viktigt att dieselbränsle hanteras och lagras på rätt sätt. Dieselbränsle kan under inverkan av syre, värme och ljus oxidera vilket ger utfällningar/partiklar. Vissa mikroorganismer kan växa i bränslen men bara om det finns vatten i cisternen. Mikroberna lever i vatten, antingen i det separata vattenskiktet i botten av cisternen eller i små droppar som svävar i bränslet. Mikroberna använder kolet i bränslet som föda för tillväxt. Genom att se till att tanken är fri från vatten kan man undvika tillväxt av mikro organismer. Mikroberna finns överallt. De som kan överleva i bränslen finns naturligt i marken och kommer via luften in i bränslet under förvaring och hantering men de förblir i vila om inget vatten kommer i kontakt med bränslet.

FAME i dieselbränsle

FAME är en produkt som är biologiskt lätt nedbrytbar och därmed också lättare tillgänglig för mikroorganismer. Dieselbränsle med tillsats av biokomponent kräver större omsorg vid lagring då de också är vattenkänsligare än det rena dieselbränslet. Vi rekommenderar att cisternen rengörs före första leverans av dieselbränsle med FAME.

Lagringscisternen utformning

Använd alltid en cistern som är avsedd och godkänd för dieselbränsle. Under inverkan av dagsljus/solljus kan blandningskomponenter såsom FAME genomgå en oxidationsprocess som ger utfällningar. Därför skall cisternen, om den är av plast, vara mörkfärgad eller lagras mörkt så att bränslet skyddas mot ljus. Användning av icke godkända plastcisterner innebär alltid en risk att plasten löses upp av bränslet.

Lagringstid

Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av FAME bör inte vara längre än 1 år.

Att tänka på

Även i en godkänd cistern måste dieselbränslet lagras och hanteras rätt. Det bildas alltid kondensvatten genom att cisternen ”andas” in fuktig luft samt att cisternen utsätts för temperaturvariationer. Med ”inandningsluften” kommer också smuts och partiklar in i cisternen. Cisternen ska ha dräneringsmöjlighet. Se till att dränera den regelbundet. Förutom driftstörningar på fordonet kan vattnet orsaka rostangrepp i cisternen. Besiktiga cisternen och utrustningen enligt gällande l ag stiftning.