Biogas Metan

Allmänt

Biogas är en metanrik förnybar gas som kan användas som drivmedel i anpassade bensinbilar eller som bränsle. Biogas med rätt produktrening har sådan kvalitet att den kan levereras in i naturgasledningssystem. Biogas och naturgas samma kolväte, metan. Det är endast ursprunget som skiljer. Naturgas har ett fossilt ursprung medan biogas är producerad från förnybar råvara.

Den biogas som vi använder idag för olika ändamål finns i flera kategorier. Dels deponigas från sopberg och dels rötgas från t.ex. reningsverk. Ett kommande sätt är genom att förgasa biomassa till syntesgas och sedan kemiskt omvandla syntesgasen till metan. Beroende på utgångsmaterial samt hur rötningsprocessen drivs får rå biogas olika sammansättning. Det som ger gasen dess energivärde är metan. Halten av metan kan variera mellan 40 – 80 % på volymbas med ett resterande innehåll av koldioxid, kvävgas, syre, mindre mängder av olika föroreningar, samt vattenånga.
För att använda biogas som drivmedel i fordon renas den, koncentreras upp i metanhalt till ca 97%vol för att ge en jämn kvalitet och bra förbränningsegenskaper.
Se vidare Energigas Sveriges webbsida för mer om biogas.

Kvalitet och Kemi

Biogas som drivmedel till fordon skall ha en metanhalt av ca 97%vol med resten bestående av koldioxid och luft. Denna biogas har torkats och innehåller därför inte vatten. Biogas innehåller låga halter av svavel. Metan har ett bra oktantal (RON 130) och därför lämpar det sig som drivmedel i en bensinmotor.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDB), Safety Data Sheet (SDS) på engelska, för dessa hänvisas till SPBIs medlemsföretags hemsidor eller Energigas hemsida. Detta pga att ändringsarbete sker kontinuerligt och beroende på användning varierar beskrivning av riskscenarier.