Etanolbränslet E85

Allmänt

ETANOL E85 är avsedd för bränsleflexibla bilar med explosionsmotorer (ottomotorer), s.k. Flexifuel-fordon. Dessa bilars motorer är anpassade för att kunna köra på bensin, ETANOL E85 eller vilken blandning som helst mellan dessa två bränslen. ETANOL E85 är INTE avsedd att tankas i vanliga bensinbilar som inte är godkända för detta drivmedel.

Kvalitet och Kemi

ETANOL E85 förändras efter egenskapsbehov för sommar och vinter. Svensk standard för ETANOL E85, SS 15 54 80:2012, visar vad som krävs sommartid repektive vintertid.

Vinterkvalitet av ETANOL E85

Vintertid innehåller ETANOL E85 mer bensin för att förbättra kallstartsegenskaperna hos fordonet samt emissionerna vid kallstart (avgasutsläpp till luft). Då etanol har sämre kallstartsegenskaper än bensin ändras vintertid ETANOL E85 till ca 75 %volym (%v) etanol och ca 25 %v bensin. Genom de förbättrade kallstartsegenskaper reduceras även kallstartsemissionerna. I en vanlig bensinmotor spelar motortemperaturen relativt stor roll för hur bränsleinsprutningen måste arbeta för att motorn skall starta. Det påverkar avgasutsläppen av kolväten och kolmonoxid. Hos en bil anpassad till att också kunna använda ETANOL E85, ökar avgasutsläppen vintertid. Med ETANOL E85 kan startproblem uppstå vid relativt måttligt låga temperaturer och emissionerna kan bli extra höga när motorn startar. En lösning är att vintertid använda bränsle med högre bensininnehåll. Svensk standard för ETANOL E85, SS 15 54 80, anger vinter- respektive sommarkvalitet för ETANOL E85. Kraven för vinter ETANOL E85 innebär en högre andel bensin samt en högre flyktighet på bränslet för att hjälpa motorn kallstarta (vanlig bensin har också säsongsvariation i sin flyktighet av samma skäl).

Ett sätt att förbättra problemet är att använda motorvärmare. En motorvärmare förbättrar både startbarhet och minskar kallstartsemissioner men är inte möjlig att använda vid alla tillfällen och därför krävs en vinterkvalité.

I instruktionsböcker för äldre flexifuel fordon står det att man kan behöva tanka i mer bensin vintertid för att etanolbilarna skall starta. I och med att man ökar bensinandelen i E85 för att förbättra startbarhet och emissioner kan man fortsätta tanka vid E85 pumpen hela vintern. Idag är etanol i etanolbränslet E85 befriat från energi- och koldioxidskatt medan bensinandelen i E85 är belagd med både energiskatt, koldioxidskatt samt moms på skatten. Det betyder att priset på E85-pumpen kan skilja mellan sommar och vinterkvalitet av E85. Eftersom bensin har ett högre energiinnehåll än etanol innebär det en viss kompensation i bränslekostnaden per mil beroende på det aktuella fordonets förbrukning.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDB), Safety Data Sheet (SDS) på engelska; för dessa hänvisas till SPBIs medlemsföretags hemsidor. Då ändringsarbete sker kontinuerligt och beroende på användning varierar beskrivning av riskscenarier.