FAME

Allmänt

FAME står för Fettsyrametylester, (Fatty Acid Methyl Esters) och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. FAME kan framställas ur olika vegetabiliska oljor. Den vanligaste är RME, Rape seed Methyl Ester eller rapsmetylester, vilken framställs ur rapsolja som förestras med metanol till RME.
Det är tillåtet att blanda i upp till 7 vol% FAME i dieselbränsle oavsett miljöklass. Den FAME som används måste uppfylla kvalitetskraven i SS-EN 14 214. FAME är en förnybar komponent i dieselbränsle och kan från 1 maj 2011 är det enligt gällande svensk lagstiftning möjligt att blanda i upp till 7 %v FAME i dieselbränsle

Kvalitet och Kemi

Ren FAME har en densitet som är tyngre än diesel mk 1, ca 884 kg/m3 vid 15oC,, ett kokpunktsintervall som liknar diesel, mycket hög flampunkt, men mindre bra köldegenskaper från ett svenskt vinterperspektiv. Ren FAME kan användas ned till cirka -11oC utan risk för utfällningar.
Den som vill köra på ren FAME behöver ett fordon som uttryckligen godkänner användningen av ren FAME.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDB), Safety Data Sheet (SDS) på engelska, för dessa hänvisas till SPBIs medlemsföretags hemsidor. Detta pga att ändringsarbete sker kontinuerligt och beroende på användning varierar beskrivning av riskscenarier.

Mikroorganismer

FAME kräver större omsorg vid lagring då det är vattenkänsligare än fossilt dieselbränsle. Därför är det viktigt att regelbundet dränera ut fritt vatten från lagringstank för att undvika tillväxt av mikroorganismer. Vi rekommenderar att cisterner rengörs före första leverans av dieselbränsle med FAME inblandning.

Lagring av FAME

För lagring av FAME gäller samma råd och regler som för dieselbränsle med biokomponent såsom FAME, se Lagring av dieselbränsle.
Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av FAME bör inte vara längre än ett år.