HVO- Hydrogenated Vegetable Oil

HVO, hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter, är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle som kemiskt i stort är lika det fossila dieselbränslet. HVO säljs inblandad i vanligt dieselbränsle och uppfyller då alla specifikationerna i standarderna för dieselbränslen och är godkända för användning i alla dieselmotorer.

HVO100 (100% HVO) som uppfyller standarden SS-EN 15940:2016+A1:2018 säljs också i Sverige och kräver godkännande från fordonstillverkaren för användning i respektive fordon då den normalt inte fullt ut uppfyller specifikationerna i de av fordonsindustrin accepterade standarderna för dieselbränsle, såsom SS 15 54 35 och SS-EN 590.

Allmänt

HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. HVO betyder alltså vätebehandlad vegetabilisk olja med vilket menas att en vegetabilisk olja eller animaliska fetter har processats vidare med vätgas under inverkan av en katalysator i kvalitetshöjande syfte för att bli ett drivmedel för dieselmotorer. Via processen tas oönskade ämnen i drivmedlet bort och resultatet blir en ren kolväteprodukt. HVO kan blandas i diesel eller användas ren som HVO 100 istället för dieselbränsle i dieselmotorer. Om den blandas i diesel inom ramen för standarden för dieselbränsle krävs inga godkännanden från fordonsindustrin, men om den säljs som HVO100 krävs fordonstillverkarens godkännande. För närmare information om vilka fordon som accepterar HVO100 hänvisas till respektive fordonsbolags hemsida.

Kvalitet och Kemi

HVO är kemiskt i stort sett identisk med fossil diesel. Se vidare under diesel mk 1. Ren HVO uppfyller dock normalt inte standarderna för användning i dieselmotorer och kräver ett godkännande från fordonstillverkaren för att fordonsgarantierna även fortsatt skall gälla. Aktörerna på den svenska marknaden använder HVO med varierande ursprung och som blandas i konventionellt dieselbränsle i varierande omfattning och säljer den också i viss utsträckning som HVO100. HVO på världsmarknaden förekommer i kvaliteter med olika köldegenskaper. Då Sverige har ett kallt klimat måste den HVO som används i Sverige ha bra köldegenskaper. Se mer under produktion nedan.

 

Råvaror i HVO som använts i Sverige under 2018

HVO är en syntetisk förnybar diesel som har kemiska egenskaper som en vanlig diesel. Råtallolja bidrog med 10% av råvaran vid framställningen av HVO under
2018 (All palmoljebaserad HVO som rapporteras omfattas av certifiering enligt ett av EU-kommissionen godkänt certifi eringssystem). 5% av råvaran för HVO
som producerades under 2018 kom från Sverige medan 34 % kom från Indonesien som är det vanligaste förekommande ursprungsland för råvara till HVO.

 

 Källa: Energimyndigheten, bearbetning av SPBI

Produktion och råvaror

Sättet på vilket man producerar HVO är att via vätgasbehandling under inverkan av katalysator ta bort oönskade ämnen i produkten. Det kan göras på två sätt. Det ena sättet är att bara använda råvara med bioursprung exempelvis en vegetabilisk olja, animaliska fetter eller andra avfall eller restprodukter och processa det i en särskild enhet som därmed producerar en ren HVO. Den av fossil koldioxid reducerande förmågan är därmed kopplad till råvaran, vätgasens ursprung och processen.

Det andra sättet att tillverka HVO på är att blanda in råvaran med bioursprung direkt i den normala processen för produktion av diesel på ett oljeraffinaderi. Biomassan blir då en del av den färdiga produkten och man kan genom massbalansräkning hålla reda på hur mycket av produkten som är förnybar. Denna metod kallas för co-processing. Den produkt som då blir resultatet är en diesel som ska uppfylla kraven enligt standarden SS 15 54 35 och EN 590. Produkten är då en diesel med den mängd förnybar råvara som massbalansräkningen visar.

Den HVO som används i Sverige måste ha bra köldegenskaper för att fungera även vintertid. För att åstadkomma det krävs det att HVO: n genomgår ytterligare en process för att förbättra köldegenskaperna, en s.k. isomerisering. Det för med sig att all HVO som produceras i världen inte kan användas i Sverige p.g.a. för dåliga köldegenskaper.

Råvaror som kan användas i produktion av HVO har sitt ursprung i biomassa. Det kan handla om rena vegetabiliska oljor som det finns en mängd olika sorter av på marknaden som rapsolja, råtallolja, sojaolja, palmolja m.m. Det kan även handla om biologiskt material som kommer från slakterier som avfall eller insamlade redan använda vegetabiliska oljor.

Det främsta skälet till att använda biodrivmedel är att minska utsläppen av växthusgaser. Den främsta egenskapen för råvaran är vilken klimatpåverkan den har. Klimatpåverkan är i sin tur en konsekvens både av råvaran och den produktionsprocess som används. Råvaror som har hög växthusgasreducerande förmåga är exempelvis restprodukter och avfallsråvaror då de beräkningsmetoder som ska användas enligt regelverket inte tar med den ursprungliga produktens klimatpåverkan.

Marknad

Olika råvaror har olika pris på marknaden. Det gör att priset på den färdiga produkten HVO kommer att påverkas av råvarupriset. De flesta råvaror har ett världsmarknadspris då de säljs på råvarubörser världen över. 2018 är billiga råvaror exempelvis PFAD, palmolja medan exempelvis rapsolja och sojaolja ligger i ett mellanskikt och exempelvis råtalloljan ligger i det högre skiktet. Den färdiga produkten HVO har ännu inte något noterat världsmarknadspris som exempelvis etanol och FAME. Detta är delvis en konsekvens av en lägre global produktion och en mognadsfråga för produkten.

Globalt producerades ungefär 6 miljoner m3 HVO 2017. Det ska jämföras med ungefär 100 miljoner m3 för etanol för drivmedelsbruk och cirka 25 miljoner m3 FAME för drivmedelsbruk. Begreppet biodiesel används ofta för dieselbränslen med låginblandning av FAME, för ren FAME (100%), samt för HVO i både ren och som inblandad i konventionellt dieselbränsle. SPBI rekommenderar att man använder de respektive begreppen som FAME och HVO för att man säkert skall veta vad som avses.